Otrdiena. Šodien draudze "Gars un Patiesība" lūdz par EVAŅĢELIZĀCIJU. Piedalies arī tu!

Otrdiena

Lūgšana par evaņģelizāciju

Lūgšana par mūsu draudzes garīgo un kvantitatīvo izaugsmi (minimums 1000 cilvēku). „Mazākais kļūs par tūkstoti, ...”(Jes.60:22).
 1. Lūgšana par žēlastību pārvarēt 200 mācekļu, kuri ziedojušies, barjeru.
 2. Lūgšana par draudzes ietekmi un autoritāti mūsu tautā.
 3. Lūgšana par to, lai Dievs jebkādus melus, apmelojumus un opozīciju attiecībā uz mūsu draudzi vērstu mums par labu; lai tiktu aizvērtas to melīgo cilvēku mutes, kuri traucē cilvēkiem pieņemt Dieva vēstījumu caur mūsu draudzi.
 4. Lūgšana par ģimenes locekļu, tuvinieku un attālu radinieku pestīšanu.
 5. Lūgšana par atvērtām durvīm mūsu kalpošanai citās Latvijas pilsētās, kā arī aiz tās robežām.
 6. Lūgšana par Dieva gudrību cilvēku dvēseļu iegūšanai un pestīšanai. Gudrais iegūst dvēseles. (Sal.pam.11:30).
 7. Lūgšana par Dieva Vārda izplatīšanos caur mūsu draudzes locekļiem.
 8. Lūgšana par mīlestību uz bojā ejošo pasauli.
 9. Lūgšana par uguni mūsu sirdīs attiecībā uz evaņģēliju.
 10. Lūgšana par cilvēku grēku nožēlu draudzes dievkalpojumos, pateicoties evaņģelizācijai.
 11. Lūgšana par draudzes kvantitatīvu izaugsmi caur evaņģelizāciju. Izaugsme - tā ir veselības pazīme. Evaņģelizācija – tā ir veselas draudzes pazīme.
 12. Lūgšana par to, lai Dievs dāvā katram cilvēkam nastu par neglābtajiem cilvēkiem un īpašu mīlestību pret tiem.
 13.  Lūgšana par to, lai Dievs sakārto pārdabiskas tikšanās ar tiem cilvēkiem, kurus Viņš sagatavojis pestīšanai caur mums.
 14. Lūgšana par to, lai glābto dvēseļu auglis mūsu dzīvē top arvien lielāks un lielāks.
 15. Lūgšana par to, lai Dievs palīdz mums nesamierināties ar to ainu, kuru mēs redzam šajā pasaulē, bet caur Evaņģēlija sludināšanu mainīt to.
 16. Lūgšana par gudrību un žēlastību draudzes celšanai visā Latvijā un aiz tās robežām.
 17. Pateicības lūgšana par draudzes izaugsmi caur evaņģelizāciju, un par to, ka Dievs draudzei pievieno izglābtos – daudz vīriešu un sieviešu no dažādām vietām un dažādiem sociālajiem slāņiem.
1

rulven

Dievam ir svarīgi, kāds ir mūsu lūpu vai mutes auglis

Okt 12 2017

Žēlastība jums un miers no mūsu Kunga Jēzus Kristus!


Es sveicu jūs mūsu rubrikā „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam”!


Vakar, balstoties uz piemēru no apustuļa Pāvila dzīves, mēs runājām par spēku, kāds piemīt aizlūgšanai par neticīgiem cilvēkiem.


Daudzi ticīgie visā pasaulē arī ir izbaudījuši līdzīgu lūgšanu spēku un ietekmi, redzot to, kā daudzi cilvēki atnāk pie Jēzus. Tieši caur pastiprinātām un neatlaidīgām lūgšanām daudzu to cilvēku dzīvēs, par kuriem regulāri tika aizlūgts, tika sagrauti tumsības spēki. Pārliecināties par to un piedzīvot to varat arī jūs paši. Tas nepieder tikai izredzētiem cilvēkiem, bet gan visiem Dieva bērniem. Ir jāizdara tikai viens solis, – jāsāk lūgt un izmantot visas tās iespējas, kuras jums šobrīd ir, lai liecinātu cilvēkiem par Jēzu, un tad Dievs dāvās jums augli – izglābtas cilvēku dvēsele, kuru dzīve tiks radikāli mainīta.


Es atceros laiku, kad sastādīju sarakstu ar dažu cilvēku vārdiem, kuriem bija nepieciešama glābšana, un sāku regulāri lūgt par viņiem. Tobrīd es biju augstskolas students, un man bija stipra vēlēšanās redzēt, kā cilvēki glābjas. Un es pārliecinājos par Dieva uzticamību, jo piedzīvoju to savā dzīvē. No savas puses es Dievam apsolīju, ka ikdienu lūgšu par šiem cilvēkiem. Un es izpildīju visu, kas bija no manis atkarīgs. Es pats nevaru glābt cilvēkus, to var izdarīt tikai Dievs, bet, es varu lūgt un liecināt cilvēkiem par Kristu. Es sāku to darīt – lūgties un liecināt tiem cilvēkiem, kuri bija ierakstīti manā sarakstā.


Bieži vien, kad es runāju ar šiem cilvēkiem par Dievu, viņi strīdējās un nocietināja savas sirdis attiecībā pret Dievu. Un es atceros, kā viens no tiem teica, ka Bībelē ir rakstīts par to, ka Dievs apžēlojas par to, kuru grib apžēlot. Un tad viņš piepilda: „Ja es vēl neesmu glābts, tātad Dievs negrib mani apžēlot.” Šis cilvēks runāja par to, ka viņš gribētu glābties, bet Dievs vēl to nedara. Viņš teica: „Kad pienāks laiks, lai Dievs tad mani arī glābj.” Viņa sirds bija aizvērta, tālab ikreiz, kad mēs ar viņu runājām, es mēģināju noskaidrot tos cietokšņus, kas traucēja viņam nākt pie Dieva. Un tad, es atkal un atkal lūdzos par viņu un tiem cilvēkiem, kuri bija manā lūgšanu sarakstā.


Vai gribat zināt ar ko tas beidzās? Daudzi no tiem, par kuriem es pastāvīgi lūdzos, ne tikai nožēloja grēkus un pieņēma Jēzu kā savu Kungu, – viņu dzīves pilnībā izmainījās un tie sāka pozitīvi ietekmēt viņiem apkārt esošo vidi. Daudzu cilvēku grēku nožēla bija tik radikāla, ka tiem līdzās esošie cilvēki vienkārši brīnījās par to, ko tie redzēja.


Vēlos izstāstīt jums par kādu sludinātāju, kurš jau ir aizgājis pie Tā Kunga. Līdz savai grēku nožēlai, neskatoties uz to, ka viņa vecāki kalpoja Dievam, viņš ļoti stipri pretojās Dievam un draudzei. Reiz viņa tēvs, kristiešu sludinātājs, pasauca viņu un sacīja: „Dēls, tev jānožēlo savi grēki. Es turpināšu lūgt Dievu līdz tam brīdim, kamēr tu to neizdarīsi.” Dēls par to, ko sacīja tēvs, tikai pasmējās un atbildēja: „Lūdzies cik gribi”. Tēvs uz to atbildēja: „Ļoti labi!”


Vai zināt, ko viņa tēvs darīja? Par sava dēla grēku nožēlu viņš lūdza un gavēja 100 dienas. Pēc 70 – it dienām gavēnim pievienojās arī viņa sieva. Viņu dēla grēku nožēla tiem bija tik svarīga, ka viņi bija gatavi maksāt jebkādu cenu. Un kā jūs domājat, kas pēc tam notika? Dēls, protams, nožēloja grēkus! Un zināt, kā tas notika? Vecāku gavēņa 100-jā dienā viņu dēls atradās bārā, un pēkšņi viņam radās vēlēšanās no turienes aiziet. Atnākot mājās, viņš noslīga uz ceļiem un nevarēja darīt neko citu, kā vien izsūdzēt Dieva priekšā visus savus grēkus. Pēc savas grēku nožēlas viņš atsaucās Dieva aicinājumam sludināt Evaņģēliju. Jau nākamajā dienā pēc savas grēku nožēlas viņš paņēma rokās Bībeli un aizbrauca sludināt uz Indiju! Vai spējat ko tādu stādīties priekšā? Viņa kalpošanas rezultātā liels daudzums cilvēku atgriezās pie Dieva un iegāja savā aicinājumā.


Tas liecina mums par to, ka lūgšana var salauzt un satriekt cilvēka sirds lepnību. Dievs rēķinās ar katra cilvēka gribu, bet tad, kad mēs nopietni lūdzamies par neglābtiem cilvēkiem, Tas Kungs apgaismo viņu prātus un atver acis uz Evaņģēlija patiesību. Pastiprinātas un neatlaidīgas lūgšanas rezultātā sabrūk dēmoniskie cietokšņi, kuri traucē cilvēkiem uzklausīt Dievu un sadzirdēt Viņa vārdu. Un tad tie, kuri līdz šim pretojās Evaņģēlijam, sāk zemoties Dieva priekšā un nožēlot savus grēkus.


Cik tas būtu brīnišķīgi, ja ikviens kristietis personīgi nobaudītu aizlūgšanas spēku un iespējas.


Pārbaudiet Dievu šai jautājumā, un Viņš neliks jums vilties!


Līdz rītam!


Mācītājs Rufus Adžiboije


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!