Otrdiena. Šodien draudze "Gars un Patiesība" lūdz par EVAŅĢELIZĀCIJU. Piedalies arī tu!

Otrdiena

Lūgšana par evaņģelizāciju

Lūgšana par mūsu draudzes garīgo un kvantitatīvo izaugsmi (minimums 1000 cilvēku). „Mazākais kļūs par tūkstoti, ...”(Jes.60:22).
 1. Lūgšana par žēlastību pārvarēt 200 mācekļu, kuri ziedojušies, barjeru.
 2. Lūgšana par draudzes ietekmi un autoritāti mūsu tautā.
 3. Lūgšana par to, lai Dievs jebkādus melus, apmelojumus un opozīciju attiecībā uz mūsu draudzi vērstu mums par labu; lai tiktu aizvērtas to melīgo cilvēku mutes, kuri traucē cilvēkiem pieņemt Dieva vēstījumu caur mūsu draudzi.
 4. Lūgšana par ģimenes locekļu, tuvinieku un attālu radinieku pestīšanu.
 5. Lūgšana par atvērtām durvīm mūsu kalpošanai citās Latvijas pilsētās, kā arī aiz tās robežām.
 6. Lūgšana par Dieva gudrību cilvēku dvēseļu iegūšanai un pestīšanai. Gudrais iegūst dvēseles. (Sal.pam.11:30).
 7. Lūgšana par Dieva Vārda izplatīšanos caur mūsu draudzes locekļiem.
 8. Lūgšana par mīlestību uz bojā ejošo pasauli.
 9. Lūgšana par uguni mūsu sirdīs attiecībā uz evaņģēliju.
 10. Lūgšana par cilvēku grēku nožēlu draudzes dievkalpojumos, pateicoties evaņģelizācijai.
 11. Lūgšana par draudzes kvantitatīvu izaugsmi caur evaņģelizāciju. Izaugsme - tā ir veselības pazīme. Evaņģelizācija – tā ir veselas draudzes pazīme.
 12. Lūgšana par to, lai Dievs dāvā katram cilvēkam nastu par neglābtajiem cilvēkiem un īpašu mīlestību pret tiem.
 13.  Lūgšana par to, lai Dievs sakārto pārdabiskas tikšanās ar tiem cilvēkiem, kurus Viņš sagatavojis pestīšanai caur mums.
 14. Lūgšana par to, lai glābto dvēseļu auglis mūsu dzīvē top arvien lielāks un lielāks.
 15. Lūgšana par to, lai Dievs palīdz mums nesamierināties ar to ainu, kuru mēs redzam šajā pasaulē, bet caur Evaņģēlija sludināšanu mainīt to.
 16. Lūgšana par gudrību un žēlastību draudzes celšanai visā Latvijā un aiz tās robežām.
 17. Pateicības lūgšana par draudzes izaugsmi caur evaņģelizāciju, un par to, ka Dievs draudzei pievieno izglābtos – daudz vīriešu un sieviešu no dažādām vietām un dažādiem sociālajiem slāņiem.
1

rulven

Lūgšana maina ticīgos un dara tos par drosmīgiem lieciniekiem!

Okt 11 2017

Esiet sveicināti, dārgie draugi! Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus!


Vakar mēs runājām par to, ka katrs ticīgs cilvēks šai pasaulē ir Dieva liecinieks un Dieva sūtnis vai vēstnieks. Labā vēsts jāsludina ne tikai tiem, kuri pēc sava aicinājuma ir evaņģēlisti, bet ikvienam atdzimušam kristietim.


Jā, evaņģēlistiem, iespējams, šai jautājumā veiksies labāk, bet tam nevajadzētu mūs apturēt. Dievs katram no jums uztic jūsu ietekmes zonu vai jūsu pasauli. Iespējams, jūs būsiet tie, kuri vienkārši atvedīs cilvēkus pie evaņģēlista, kurš, savukārt, atklās šim cilvēkam glābšanas Evaņģēlija būtību. Galvenais, lai jūs šai jautājumā kaut ko darītu. Jūs varat vismaz lūgt par konkrētiem neglābtiem cilvēkiem, līdz viņi atdzimst glābšanai Debesu Valstībā.


„Mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radību sāpes, līdz, kamēr Kristus izveidotos jūsos;”(Galatiešiem 4:19).

Pāvils šeit runā par to, ka viņš cieta radību sāpes, lai ticīgi cilvēki varētu atvest citus cilvēkus Dieva Valstībā. Radību sāpes – tā ir aizlūgšana. Pāvils lūdzās tāpēc, ka vēlējās, lai cilvēki ne tikai atdzimtu no augšienes, bet lai viņos izveidotos Kristus.


Esmu sapratis kādu lietu – ja mēs būsim nopietni attiecībā pret to, lai liecinātu konkrētiem cilvēkiem un neatlaidīgi lūgtos par viņiem (ievērojiet, neatlaidīgi vai pastāvīgi lūgtos), tādā gadījumā šie cilvēki jūsu lūgšanu rezultātā noteikti izglābsies, pat ja šo cilvēku glābšanai Dievs izmantos citus cilvēkus.


Vai jums ir saraksts ar neticīgiem cilvēkiem (radiniekiem, draugiem, kolēģiem utt.), par kuriem jūs neatlaidīgi un pastāvīgi lūdzaties? Ja jums šāda saraksta nav, es iesaku jums to uzrakstīt, – ja jūs patiesi cilvēku glābšanā vēlaties nest augļus Dievam.


Pāvila dzīve ir acīmredzama liecība tam, ko spēj paveikt tāda lūgšana.


Bībele runā par to, ka pastāvēja laiks, kad Pāvils bija Tā Kunga ceļa spilgts pretinieks. Un bija grūti stādīties priekšā, ka tāds cilvēks kā Pāvils kaut kad varētu nožēlot grēkus. Bībele saka, ka viņš šņāca dusmas un naidu pret pirmo apustulisko draudzi. Pat pirms savas grēku nožēlas Pāvils bija naida un dusmu pilns uz draudzi. Bet draudze pastiprināti un neatlaidīgi lūdza par Pāvilu. Un šī lūgšana bija tik spēcīga, ka, lai apturētu Pāvilu, atnāca Pats Jēzus, sakot, ka Pāvils vairs nevar pretoties Dievam. Pats Jēzus pateica Pāvilam to, ka tagad viņš liecinās par Dievu.


„ Bet Sauls, vēl draudus un nāvi šņākdams pret Tā Kunga mācekļiem, gāja pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai, atradis kādus šīs mācības sekotājus, vīrus vai sievas, tos saistītus vestu uz Jeruzālemi. Bet, viņam ejot, notika, ka, tuvojoties Damaskai, piepeši viņu apspīdēja gaisma no debesīm, un, pie zemes nokritis, viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica: “Saul, Saul, kāpēc tu Mani vajā?” Viņš jautāja: “Kas Tu esi, Kungs?” Bet Viņš atbildēja: “Es esmu Jēzus, ko tu vajā; celies un ej pilsētā, un tev pateiks, kas tev jādara.” (Ap. darbi 9:1-6).

Lūgšana darbojas! Lūgšana maina ticīgos un dara tos par drosmīgiem lieciniekiem! Lūgšana atbrīvo darītājus, kuri novāc cilvēku dvēseļu ražu, – lai neviens neaizietu bojā! Lūgšana izkausē neticīgo sirdis un apgaismo to cilvēku prātus, kuru saprāts ir sātana un grēka aptumšots.


Pārbaudīsim, vai tā ir patiesība vai nē. Pārbaudīsim Dieva vārdu un apsolījumus. Pārliecināsimies, vai tas darbosies mūsu dzīvē vai nē! Dievs neuzlūko cilvēka vaigu! Viņš ir labs pret ikvienu, kurš paļaujas uz Viņu.


Lai Dievs nostiprina tevi un dod tev drosmi liecināt par Viņu tiem cilvēkiem, kurus Viņš sūta tavā ceļā!


Līdz rītam!


Mācītājs Rufus Adžiboije


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!