Mūsu aicinājums – iet 4 daļa

Šajā svētdienā mācītājs Rufus turpināja sludināt par tēmu „Mūsu aicinājums – iet!”. Katra cilvēka dzīves mērķis ir tajā, lai piepildītu savu aicinājumu no Dieva. Iet tur, kur vēlas Dievs, – tā ir ticīga cilvēka aicinājuma sastāvdaļa. Lai ietu, cilvēkam ir jābūt kustībā.

Mūsu aicinājums – iet 3 daļa

Šajā svētdienā mācītājs turpināja runāt par to, ka mūsu aicinājums ir iet paklausībā Tam Kungam. Katrs no mums ir Dieva aicināts. Katram no mums Dievs ir devis aicinājumu. Un pats galvenais katra cilvēka dzīvē ir piepildīt šo aicinājumu no Dieva. Tajā ir apslēpta cilvēka dzīves jēga.

Mūsu aicinājums – iet 2 daļa

Dievkalpojuma sākumā mācītājs Rufus atgādināja iepriekšējā dievkalpojuma galvenās domas. Visos četros evaņģēlijos mēs lasām, ka Jēzus pēdējie vārdi, kurus Viņš atstāja Saviem mācekļiem, bija vārdi par to, lai viņi iet un sludina evaņģēliju.

Milži tavā zemē (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Svētdien mācītājs Rufus sludināja par tēmu: „Milži tavā zemē”. Jau vairākus mēnešus pēc kārtas Dievs runā uz mums par to, lai iekarojam zemi priekš Viņa. Dievam zeme ir ļoti svarīga. Viņš seko tam, kas notiek uz zemes. Bībelē ir teikts:

Debesu debesis pieder Tam Kungam, bet zemi Viņš deva cilvēku bērniem.

Dievs radīja zemi, lai uz tās dzīvotu Viņa bērni, dzīvotu lēnprātīgi cilvēki. Bībelē teikts, ka lēnprātīgie iemantos zemi (Ps.37:11). Lēnprātīgie – tie ir cilvēki, kuri dzīvo harmonijā ar

Lieldienu nozīme

Šajā svētdienā mācītājs Rufus runāja par Lieldienu nozīmi un jēgu. Lieldienas ir brīnišķīgi svētki, tā ir labā vēsts par glābšanu caur ticību Jēzum Kristum no Dieva. Katrs, kurš dzirdēja un noticēja Jēzus augšāmcelšanās vēstij,- viņu dzīve pilnībā mainījās. Cilvēki, kuri satikās ar Jēzu un ziedoja Viņam savu dzīvi, ne tikai piedzīvoja acīmredzamas pārmaiņas savā dzīvē, bet šodien viņi dod šo Dieva dzīvību citiem cilvēkiem.

Laba pārvaldnieka privilēģijas un atbildība. 6.daļa. Finanšu pārvaldīšana no Dieva perspektīvas

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufus turpināja runāt par tēmu „Laba pārvaldnieka privilēģijas un atbildība”.

Dievs ir visa redzamā un neredzamā, zemes un debess Īpašnieks. Un mums ir dota privilēģija no Dieva – pārvaldīt visu to, ko Viņš mums ir uzticējus. Bībelē ir doti principi, instrukcijas un likumi attiecībā uz to, kā mēs varam pareizi pārvaldīt Dieva labad.

Laba pārvaldnieka privilēģijas un atbildība. 5.daļa

Mācītājs Rufus turpināja sludināt par pārvaldīšanas tēmu. Sīkāk tika runāts par pārvaldīšanu finansu un materiālo resursu sfērā, kādus Dievs devis cilvēkam. Pārvaldīšanas tēma ir ļoti plaša un skar visas sfēras, un ir mūsu dzīves pamats. Bieži vien cilvēki, kad runa iet tieši par finansēm, piedauzās savā kalpošanā Dievam. Daudziem ticīgajiem ir nepareizs priekšstats par finansu sfēru. Bieži vien cilvēki domā, ka, runājot par kalpošanu Dievam, jautājums par finansēm nebūt nav tik svarīgs.

Laba pārvaldnieka privilēģijas un atbildība. 4.daļa. Kā saņemt vadību no Saimnieka?

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufus turpināja runāt par tēmu „Laba pārvaldnieka privilēģijas un atbildība”. Bībeliskā pārvaldīšana balstās uz patiesību par to, ka Dievs ir visa Saimnieks. Šai patiesībai ir jākļūst par atklāsmi un jāietekmē visu mūsu dzīvi. Dievs ir iecēlis cilvēku uz zemes par pārvaldnieku pār Savu īpašumu. Cilvēks ir saņēmis uzdevumu no Dieva – pārvaldīt zemi un visu, kas to piepilda, uzlabojot visu, kas ir apkārt.

Laba pārvaldnieka privilēģijas un atbildība. 3.daļa

Šajā svētdienā mācītājs Rufuss turpināja runāt par tēmu „Laba pārvaldnieka privilēģijas un atbildība”. Pārvaldīšanas princips ir kristīgās dzīves pamatprincips. Mums jāzina un vienmēr jāatceras, ka Dievs ir visa Saimnieks, bet mēs – Viņa pārvaldnieki. Ir svarīgi, lai mums būtu atklāsme par to. Šīs patiesības izpratnei ir jāatspoguļojas mūsu domāšanā, vārdos, rīcībā, reakcijā un attieksmē.