Ceturtdiena. Šodien draudze "Gars un Patiesība" lūdz par MĀCEKLĪBU. Piedalies arī tu!

Ceturtdiena

Lūgšana par māceklību

 1. Lūgšana par to, lai mūsu draudzes locekļi arvien vairāk un vairāk pieaugtu Dieva Dēla Jēzus Kristus līdzībā; lai caur mūsu garīgo ģimeni Dievs paceļ arvien vairāk un vairāk cilvēku, kuri līdzinās Kristum – savā pārliecībā, savā attieksmē un savā rīcībā.
 2. Lūgšana par to, lai mūsu draudzes locekļiem atklājas Dieva Vārda dziļumi, lai caur gudrības un atklāsmes garu atnāk Dievišķo patiesību izpratne (Efez.1:17-21;Jes.11:2-3).
 3. Lūgšana par gudrību pestīšanai un sadzīvisko problēmu atrisināšanai caur Svēto Rakstu iepazīšanu un atklāsmi (2.Timot.3:15-17; Ps.119:1-5,130-140).
 4. Lūgšana par to, lai visu mūsu draudzes locekļu dzīvēs pieaugtu mīlestība uz patiesību (2.Timot.3:7; 2.Tesal.2:10;1.Korint.8:2-3).
 5. Lūgšana par žēlastības atbrīvošanu, kura palīdz sasniegt vispusīgu attīstību.
 6. Lūgšana par to, lai mūsu draudzes locekļi iegūtu nepieciešamās garīgās iemaņas.
 7. Lūgšana par katra draudzes locekļa garīgo izaugsmi.
 8.  Lūgšana par to, lai Kristus mācekļu skaits, kuri ir atteikušies no sevis, paņēmuši savu krustu, seko Kristum – mūsu draudzē pastāvīgi pieaugtu.
 9. Lūgšana par mūsu ģimenes locekļu attīstību un izaugsmi līderu līmenī. Saskaņā ar 2 Timot.2:2, pastāv četri līderības līmeņi.
 10. Lūgšana par to, lai Dievs paceļ uzticamus, dedzīgus, gudrus un spējīgus mācekļus, kuri ir līdzīgi stipriem Dāvidiem.
 11. Lūgšana par gudrību un spējām, lai tiktu izaudzināti dievbijīgi līderi, caur kuriem izplatīsies Valstības Evaņģēlijs.
 12. Lūgšana par staigāšanu ticībā un mīlestībā.
 13. Lūgšana par to, lai katrs draudzes loceklis sāktu atspoguļot Kristu.
 14. Lūgšana par žēlastību palikt lūgšanās un Vārdā (1 Tesal.5:17).
 15. Lūgšana par palikšanu Vārdā un mīlestībā uz Dieva Vārdu (Jāņa ev.8:31—32).
 16. Lūgšana par to, lai mūsos paliktu mīlestība uz patiesību.
 17. Lūgšana par garīgo augļu pienešanu Dievam.
1

enlvru
egramata-ka-dzirdet-Dieva-balsi-baneris-LV-2016
BG
BG
Mums vienmēr vajag izvēlēties Dieva gribuLasīt tālāk→

Mums vienmēr vajag izvēlēties Dieva gribu

Pašā smagākajā Viņa dzīves brīdī, kad Jēzus sirdī notika nopietna iekšējā cīņa attiecībā pret to, pieņemt Dieva gribu vai arī atlikt to sāņus, Jēzus ar Savu piemēru parādīja mums to, ka, pat ja tas prasīs no mums iet caur sāpēm un ciešanām, - mums vienmēr vajag izvēlēties Dieva gribu. „Un, nedaudz pagājis, Viņš krita uz Sava vaiga pie zemes, lūdza Dievu un sacīja: "Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet Man garām, tomēr ne kā Es gribu, bet kā Tu gribi."(Mateja 26:39). "......Tēvs, ja Tu gribi, ņem šo biķeri no Manis, tomēr ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek!" (Lūkas 22:42).

Jēzus Sev atklāja Dieva gribu Savas zemes dzīves laikāLasīt tālāk→

Jēzus Sev atklāja Dieva gribu Savas zemes dzīves laikā

Pateicoties tam, ka Jēzus iepazina Dieva gribu un piepildīja Savu misiju, mēs ar jums šodien varam ieiet Dieva klātbūtnē, saņemt grēku piedošanu un atbildes uz savām lūgšanām. Ļoti svarīgi ir ieraudzīt to, ka cilvēku likteņi ir atkarīgi no tā, vai mēs dzīvē piepildām savu misiju un Dieva gribu vai arī nē. Ja jūs nepiepildīsiet savu misiju, tad daži cilvēki nevarēs ieiet savā liktenī, vai arī jūsu dēļ tiks kavēta dažu cilvēku aicinājuma izpilde. Tieši šī iemesla dēļ, Jēzus ļoti nopietni uztvēra Dieva gribu un tās piepildīšanu. Mūsu Kunga Jēzus galvenā prioritāte bija, - pabeigt Sava Tēva, Kas Viņu sūtījis, darbus .

Jēzus pastāvīgi un it visā meklēja Dieva gribuLasīt tālāk→

Jēzus pastāvīgi un it visā meklēja Dieva gribu

Bībelē mēs lasām, ka Jēzus auga un tapa stiprs garā, pieaugot gudrībā un augumā. Jēzus pastāvīgi un it visā meklēja Dieva gribu, - lai varētu kļūt mums par piemēru attiecībā uz to, kā mums vajag meklēt Dieva griba. Jēzus nevarētu kļūt mums par piemēru, un mēs nebūtu spējīgi sekot Viņa pēdās, ja Viņš izzinātu Dieva gribu ar Savu Dievišķo īpašību palīdzību. Mēs lasām par to, ka Jēzus, tai laikā, kad citi pēc gadskārtējiem Pashā svētkiem jau devās mājup, palika Templī Jeruzālemē (skat. Lūkas 2:41-51). Ar ko tad Jēzus šai laikā Templī nodarbojās? Kālab Viņš palika Templī? Jēzus palika templī tāpēc, lai paklausītos tā laika mācītājus un uzdotu viņiem jautājumus. Tas bija viens no Jēzus noslēpumiem! Tajā bija Viņa gudrība un sapratne. Jēzus mācījās un studēja Rakstus! Jēzus gāja uz Templi un uzdeva jautājumus! Viņš lūdza un tuvojās Dievam Tēvam!

Jēzus un Dieva gribaLasīt tālāk→

Jēzus un Dieva griba

Jēzus ir kā modelis vai piemērs mums it visā. Viņš ir mūsu ticības Autors, Iesācējs un Piepildītājs. Tālab, Jēzus ir atstājis mums piemēru, - lai mēs varētu sekot Viņa pēdās. „Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām.”(1.Pētera 2:21). Jau pašā savas zemes dzīves sākumā Jēzus Savā sirdī skaidri apjauta un saprata Savu mērķi. Savā Garā Jēzus kvēloja neparastā dedzībā darboties Sava Debesu Tēva biznesā( darbā).

ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!