Mūsu pamatvērtības

Vērtība – tās ir galvenās pārliecības un prioritātes, ņemtas no Svētajiem Rakstiem, kuras nosaka mūsu rīcību un to, kā mēs sasniedzam savus mērķus. Tās nav doktrīnas, bet mūsu doktrīnas ietekmē mūsu vērtības. Vērtības nosaka unikālus paņēmienus, kā cilvēki draudzē izpilda savu darbu un kā viņi tajā pašā laikā attiecas viens pret otru. Tie ir nepieciešamie principi, kuri virza mūs mūsu kristīgajā staigāšanā. Vērtība ir filtrs prātam un nosaka to, kā mēs izmantojam savu laiku un resursus. Ne mūsu apstākļiem vai vēlmēm vajadzētu noteikt mūsu resursu patēriņu un mūsu laika pavadīšanu, bet gan mūsu vērtībām. Mūsu vērtība – tas ir viss tas, par ko mēs stāvam, attiecībā par ko mums nav kompromisu.

Kāpēc ir svarīgs skaidrs vērtību formulējums?

Ir ļoti svarīgi noteikt priekš sevis un priekš draudzes noteiktas vērtības, tāpēc ka mūsu rīcība parasti izriet no mūsu reālajām vērtībām. Parasti, mūsu rīcību nosaka mūsu vērtības, un nevis vienkārši tas, ko mēs sakam vai rakstam.

Konflikti bieži rodās, un plāni cieš neveiksmi, dēļ nenoteiktām un nenoskaidrotām vērtībām attiecību sākumā.

Vērtība ir mērķa formulējuma pamatā un draudzes kalpošanas virzības pamatā.

Ļoti bieži daudzi grib sasniegt kādas kalpošanas rezultātu, bet aizmirst par to, ka šis rezultāts balstās uz noteiktam vērtībām.

Piemēram, atklāsme par mājas grupas svarīgumu nenesīs veiksmi, ja tās pamatā nebūs tāda pārliecība un vērtības, kā:

 1. Garīgā izaugsme noris labāk mazās grupās;
 2. Dievs augstu vertē cilvēkus;
 3. Intimitāte ar Dievu ir spēka avots utt.

Tas ir tieši tas, ko domāja Jēzus, kad Viņš teica, ka jaunu vīnu lej jaunos ādas traukos.

Jaunas atklāsmes ar vecām vērtībām var likt šķēršļus rezultātam. Lai atklāsmes, kas ir šajā saitā, varētu jūs reāli ietekmēt, ir svarīgi iepazīties ar vērtībām, uz kurām balstās šīs atklāsmes.

Draudzes “Gars un Patiesība”vērtības un principi (rīcība), kas izriet no tām:

Daudzi principi un rīcība izriet no mūsu vērtību paziņojuma. Sasaistot konkrētu uzvedību ar mūsu vērtībām, mēs varēsim palīdzēt katram cilvēkam draudzē saprast un noskaidrot priekš sevis mūsu cerības.

1. Personīgas un dziļas attiecības ar Dievu.

Jāņa 15:1-17; Lūkas 5:16; 1Коr. 1:4-9; Jūda 20:21; 24-25; Marka.3:14-15; Мat. 22:37-38

Principi: Intimitāte ar Dievu ir spēka avots personīgai atjaunotnei un efektivitātei kalpošanā. Mēs ticam, ka Dievs vēlas, lai katram ticīgajam, ar Svētā Gara palīdzību, būtu tuvas attiecības ar Viņu. Tā ir katra kristieša pirmā prioritāte.

No tā izrietošā rīcība:

 • Ziedošanās ikdienišķai sadraudzībai ar Dievu.
  • Regulāra vingrināšanās garīgās disciplīnās, kuras palīdz attīstīt tuvas attiecības ar Dievu (lūgšanas, gavēnis, nošķiršanās laiks, Bībeles lasīšana utt.)
  • Regulāra iegremdēšanās Dieva klātbūtnē, lai dzirdētu Viņa balsi un ziedotu sevi Viņam.
  • Ikdienišķa savas sirds pārbaude un piepildīšanās ar Svēto Garu, lai ar patiesu grēku nožēlu saīsinatu distanci starp mums un Dievu.
  • Ikdienišķa vingrināšanās paklausībā Dievam un jebkāda šķēršļa novākšana ceļā uz Svētā Gara baudīšanu un mierinājumu.

2. Bībeles autoritāte.

2 Тim. 3:16; 2Pēt.1:20, 21

Principi: Mēs ticam, ka Dievs skaidri runā uz mums šodien caur Bībeli, tāpat arī ka Bībele satur sevī nekļūdīgu Dieva Vārdu priekš mums, un tāpēc ir pēdējā un vienīgā autoritāte priekš mums.

No tā izrietošā rīcība:

 • Mēs apzināti nenonicināsim jebkuru Bībeles mācību.
 • Mēs ticam praktiskam Bībeles patiesību pielietojumam dzīves izmainīšanai.
 • Mēs mācām Bībeli, lai izmainītu dzīvi.• Mēs ticam kristīgai izglītībai visos iespējamos veidos, kā draudzes pamat aicinājumam.
  • Mes praktizējam ikdienišķu Bībeles lasīšanu, pētīšanu, un macīšanos no galvas, lai atjaunotu savu prātu ar Dieva Vārdu un apmainītu savus ceļus pret Viņa ceļiem un savas domas pret Viņa domām.

3. Cilvēki ir svarīgi Dievam, tāpēc viņi ir svarīgi arī mums.

Ecēh. 18:32; Lūka 15; 2 Коr. 5:14-20; Lūka 5:30-32; Мat. 18:4

Principi: Cilvēki ir Dieva mīlestības objekts, un Dievs vēlas, lai draudze nes Viņa mīlestības vēstījumu bojā ejošajai pasaulei. Katrs cilvēks ir svarīgs Dievam, tāpēc mēs pieņemsim un kalposim katram, kuru Dievs pie mums sūta.

No tā izrietošā rīcība:

 • Mēs pastāvīgi dalīsimies Dieva mīlestības vēstījumā ar cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām.
 • Mēs neizmantosim cilvēkus priekš programmām, bet tieši otrādi, programmas priekš tā lai kalpotu cilvēkiem.
 • Mēs vērtēsim visus vienādi, neatkarīgi no viņu kultūru atšķirībām, valodu, sociālā, vecuma vai materiālā statusa.

4. Garīgās izaugsmes grupas.

Jāņa 13:34-35; Ap. darbi 2:42-47; Еbr. 10:24-25

Principi: Garīgā izaugsme norisinās labāk mazajās grupās. Mēs ticam mīlestības spēkam, pieņemšanai un piedošanai. Labprātīga, savstarpējās pakļaušanās, attieksme starp ticīgajiem, nodrošina rūpes, atskaitīšanos un uztur veselīgu piederības sajūtu.

No tā izrietošā rīcība:

 • Mēs labprātīgi atskaitīsimies mazas cilvēku grupas priekšā par mūsu garīgo staigāšanu ar Kristu.
 • Mēs mīlēsim un celsim savstarpējas uzticēšanās un cieņas attiecības vienam ar otru.

5. Сilvēku sagatavošana kalpošanai.

Еf. 4:11-16; Fil. 2:5-11; Ps. 133:1

Principi: Cilvēki, kuri ir sagatavoti, veic lielus varoņdarbus Debesu Valstībai. Мēs ticam, ka, kalpojot citiem ar pazemīgu sirdi, mēs izpaužam Dievam savu pateicību. Mēs ticam, ka katrs ticīgais-ir kalpotājs.

No tā izrietošā rīcība:

 • Mēs ticēsim par cilvēkiem un mobilizēsim viņus atbilstoši viņu dāvanām, spējām un aicinājumam.
 • Mēs palīdzēsim cilvēkiem atklāt savas garīgās dāvanas, un kopīgi ar citiem, virzīt Debesu Valstību.

6. Stipras ģimenes.

Principi: Мēs ticam, ka stipras ģimenes ir stipras draudzes un stipras sabiedrības pamatā.

No tā izrietošā rīcība:

 • Мēs mērķtiecīgi kalposim visu draudzes locekļu savu ģimeņu nostiprināšanai (bērnu, pusaudžu, sievu, vīru utt.)

7. Кultūras aktualitāte (jūtīgums).

Коl. 4:5; 1Коr. 9:19-23; 1 Laiku 12:32

Principi: Lai efektīvi sasniegtu cilvēkus, kurus mēs gribam sasniegt priekš Dieva, ir jāmainās metodēm.

Draudzei ir jābūt jūtīgai pret kultūru, lai savienotos ar neglābto pasauli. Mūsu uzdevums ir radīt atmosfēru, kurā Svētais Gars var iedarboties uz cilvēkiem un strādāt viņu sirdīs. Stils var mainīties, bet patiesība vai mūsu vēstījums paliek nemainīgs.

No tā izrietošā rīcība:

 • Мēs parūpēsimies par to, lai mūsu kalpošana būtu saprotama gan draudzes cilvēkiem, gan cilvēkiem ārpus draudzes.
  • Мēs pastāvīgi izzināsim to cilvēku dabu, kurus mēs gribam sasniegt priekš Kristus, lai skaidrāk saprastu viņus un ieraudzītu to, par ko viņi sapņo un ko viņi meklē dzīvē.
  • Мēs parūpēsimies, lai mūsu dievkalpojumiem būtu jēga gan priekš ticīgajiem, gan priekš neticīgajiem.

8. Atklātība un godīgums.

Еf. 4:25; Sālam. pam. 29:18; Hab.2:3

Principi: Skaidra un godīga komunikācija veicina savu draudzes missijas izpildi. Līderiem ir jāzin, kur vest tautu. Godīgums un atklatība –ir patiesu attiecību pamats.

No tā izrietošā rīcība:

 • Līderi dalīsies ar cilvēkiem, kurp viņi iet, lai tie varētu sekot.
 • Mēs teiksim viens otram patiesību par mīlestību.

9. Vairošanās.

2Тim. 2: 2

Principi: Līderu attīstībai ir milzīga nozīme draudzes izaugsmē un skaitliskā pieaugumā.

No tā izrietošā rīcība:

 • Мēs pieaudzēsim palīgus visos līmeņos.

10. Pārākums un kvalitāte.

Коl. 3:17; Маl.1:6-14; Dаn.5:12-14; 6:3; Еbr. 11:4; Fil. 1:9-11; Sālam. māc. 9:10; Sāl. pam. 22:29

Principi: Pārākuma gars pagodina un slavē Dievu, kā arī iedvesmo cilvēkus. Мēs kalpojam pārākuma Dievam, tāpēc visam ko mēs daram priekš Dieva ir jābūt ar parākuma garu vai augstu garu.

No tā izrietošā rīcība:

 • Мēs tieksimies uz labākiem rezultātiem un labāku kvalitāti.
 • Мēs pienesīsim Dievam labāku upuri un darīsim visu, ko mēs daram priekš Viņa, no visas sirds, kā priekš Tā Kunga.
 • Мēs domāsim radoši, un attieksimies pret mums uzticēto kalpošanu ar vislielāko atbildības sajūtu.

11. Vienotība un individualitāte.

1 Коr. 12: 13-27; Rom.12: 3-5

Principi: Мēs esam dažādi un mums ir individuālas pieejas vienas un tās pašas problēmas risināšanai, bet neskatoties uz to, mēs-esam viena ģimene un viena Tēva bērni.

No tā izrietošā rīcība: Мēs vairāk koncentrēsimies uz to, kas mūs apvieno, nekā uz to, kas mūs šķir.

12. Мēs ticam nākamajai paaudzei.

Мk. 10:13-16; Sālam. pam. 22:6

Principi: Bērni ir svarīga draudzes daļa šodien un potenciāli rītdienas atmodas līderi. Dievs vēlas, lai bērni un pusaudži būtu apmācīti, sagatavoti un atbrīvoti kalpošanai. Viņš grib lietot viņus jau šodien un liek uz viņiem rītdienas cerību.

No tā izrietošā rīcība:

 • Мēs apzināti pacelsim savus bērnus un jauniešus un investēsim sevi viņos.
 • Мēs gatavosim viņus nākamajai kalpošanai.

Uz Augšu ↑