Ziedot

/ Ziedot

LIELVARDES EVANGELISKAS TICIBAS KRISTIESU DRAUDZE “GARS UN PATIESIBA”
Reģ. Nr. 90000834982

Konts: LV50HABA0551035995817
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Maksājuma mērķis (jānorāda): ZIEDOJUMS