PayPal ziedošanas pogas

Ziedot uz ziedojumu bankas kontu

Draudze “Gars un Patiesība”
Reģ. Nr. 90000834982

Konts: LV50HABA0551035995817
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Maksājuma mērķis (jānorāda): ZIEDOJUMS