| | |

Pielūgsmes nakts 2017

23.jūnijā Lielvārdē, draudzē “ Gars un Patiesība” notika lūgšanu, slavēšanas un pielūgsmes vakars mūsu Kungam Jēzum Kristum. Jau 15 gadus šajā vakarā līdz ar citām draudzēm, mēs sanākam kopā, lai slavētu Dievu, piesauktu Dieva svētības pār Latviju, kā arī sagrautu sātana darbus.Mēs darām to pastāvīgi, katru gadu, jo to ir iniciējis Dievs, nevis cilvēks. Pirms daudziem gadiem, lūgšanu laikā, Dievs mūsu mācītājam deva vārdu par to,  cik svarīgi ir caur pielūgsmi, slavēšanu, lūgšānām un aizlūgšānam celt Viņam altāri –  lai zemi nepiemeklētu nelaime to grēku, elkdievības un burvestību dēļ, ko piekopj šajā laikā,-  laikā ko sauc par Līgo svētkiem un  kurus piedēvē tautas kultūras mantojumam un kuri tiek uzskatīti par tautas lepnumu. Bet, neviena tauta nevar lepoties ar to, kas grauj vai posta tautu un aizved to projām no Dieva dotajiem baušļiem katrai tautai, tai skaitā ari Latvijas tautai. Jāņa evaņģēlijā 8:32 ir teikts: “ un jūs atzīsit patiesību un patiesība darīs jūs brīvus.” Dieva patiesība liecina par to, ka jebkāda elkdievības, burvestības un pagānisma izpausme ir negantība Dieva priekšā, un par to nāk Dieva sods, nāk lāsts pār zemi.Mācītājs Rufuss dalījās ar Vārdu no Svētajiem Rakstiem un teica, ka Dievs uzliek Dieva tautai atbildību par to, kas notiek mūsu sabiedrībā, mūsu zemē un mūsu tautā. Draudzei ir jāatgriežas pie Dievišķajiem standartiem un pie  tāda dzīves veida, uz kādu Dievs Savu bērnus aicina. Mums, kā Dieva pārstāvjiem uz zemes, ir jālūdz, jāzemojas un jānožēlo savi un savas tautas grēki, lūdzot Dievam žēlastību un piedošanu mūsu zemei, lūdzot, lai Viņs dziedina mūsu zemi no lāsta. Un Dievs to dara caur Saviem bērniem. Latvijas tautas un Latvijas zemes lepnums un kultūras mantojums izpaužas nevis Līgo un tamlīdzīgu “svētku” svinēšanā, bet gan Dieva  atziņā un sekošanā Dievam un Pestītājam Jēzum Kristum,  Kurš nomira par ikkatru cilvēku, izlēja Savas Asinis, lai dāvātu cilvēkiem brīvību un patiesu dzīvību – caur ticību Viņa upurim un Viņa valdīšanai. Un mēs – Dieva bērni – esam tie, kuri atgādina par To Kungu un to, kāda ir Viņa griba mūsu zemei un tautai.Tieši šī iemesla dēļ, mēs sanācām kopā šajā vakarā, – lai vienotībā slavētu un godinātu mūsu Kungu Jēzu Kristu, – lai zemotos Viņa priekšā un sauktu pēc žēlastības mūsu tautai un zemei. Mēs pateicamies Dievam par to, ka šajā vakarā piedalījās mācītāji, kalpotāji un ticīgie brāļi un māsas no dažādām vietējām draudzēm un dažādām pilsētām – Rīgas, Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Jelgavas, Ventspils, Sauriešiem, Jēkabpils, Maskavas, Minskas utt..Mācītāji un līderi lūdza svētību Latvijai, tautai un valdībai.Mēs ticam, ka tas bija svētīgs un svarīgs laiks, kas atstāja pozitīvu ietekmi garīgajā pasaulē, tas bija laiks, kad Dieva tauta  pieauga Tā Kunga Jēzus Kristus  slavēšanā un pielūgsmē, kā arī lūgšānā un aizlūgšanā par savu zemi. Mēs ticam, ka Dieva tautas vienotībā ir varens spēks. Tāpēc, laikā, kad pasaule svinēja pagāniskos Līgo svētkus, Dieva tauta zemojās Dieva priekšā, pienesa Viņam slavu un godu, aizlūdza un lūdza žēlastību Latvijai.Šī vakara gaitā mēs lūdzām konkrētos virzienos:
  • Par Latviju un tās tautu; par Latvijas prezidentu un valdību; par Latvijas vietējām varām un pašaldībām;
  • Par dažādām pasaules valstīm un reģioniem: par Baltiju, Eiropu, Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju, Ameriku, Āfriku, Āziju un musulmaņu valstīm, Austrāliju un Izraēlu;
  • Par ģimenēm un ģimenes vērtībām;
  • Par jaunatni, pusaudžiem un bērniem;
  • Pret terorismu, nacismu un rasismu Latvijā un visā pasaulē;
  • Pret burvestībām un elkdievību.
Šajā vakarā piedalījās mācītāja Eva Ālere, kura vada kustību “ Atver acis” , kas vērsta uz patiesības izplatīšanu par to, kāda ir burvestību un elkdievības patiesā būtība, – gan atsevišķu personību līmenī, kā arī valstu un reģionu līmenī. Bija sagatavots video materiāls par Latvijā rīkoto Līgo svētku, Dziesmu un deju svētku patieso nozīmi, par postošajām sekām, ko rada okultisms un elkdievība, kas tiek  izplatīta pat valdības līmenī.Mēs esam dzīvā Dieva bērni, kuri tic, ka mūsu Kungam Jēzum Kristum pieder zeme un itin viss, kas to piepilda. Mēs gribam, lai mūsu zeme piepildītos ar Dievišķo patiesību,  Viņa gudrību un taisnību, nevis tiktu iznīcināta grēka un elkdievības dēļ. Tāpēc, mēs arī turpmāk dēstīsim Dieva patiesību, darīsim labu un darīsim to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis – izplatīsim Viņa Valstību un Dieva Valstības kultūru vietās, kurās dzīvojam. Mēs sakām “Nē”  jebkādai elkdievībai, meliem un viltum mūsu valstī un mūsu tautā.  Mēs ticam, ka ikviens celis locīsies un ikviena mēle apliecinās, ka tikai Jēzus Kristus ir Kungs un Valdnieks pār visu zemi. Tikai Jēzus ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība visām tautām un nācijām.Mēs pateicamies Dievam par to, ka šajā laikā tamlīdzīgi pielūgsmes, slavēšanas un aizlūgšānas vakari notiek daudzās Latvijas vietās. Un tas savukārt nozīmē, ka Dievam tīkamā smarža, kas piepilda Dieva altāri, mūsu zemē izplatās airvien vairāk un vairāk. Mēs ticam, ka Latvijas zemi piepildīs Dieva godība un patiesības atziņa par mūsu Kungu Jēzu Kristu un Viņa Valstību. Mēs ticam, ka ikviens celis locīsies Tā Kunga Jēzus Kristus priekšā un ikviena mēle apliecinās, ka Jēzus ir vienīgais Kungs un Ķēniņš! 

Līdzīgi raksti