Prasme novest iesākto līdz galam

Mācītājs Rufus runāja par to, cik svarīgi ir novest iesākto lietu līdz galam. Bībelē ir teikts, ka Dievs ir mūsu ticības iesācējs un piepildītājs, Alfa un Omega, Sākums un Gals. Bībelē cilvēka dzīve bieži tiek salīdzināta ar skrējienu, ar sacīkstēm.

Partnerība ar Dievu dvēseļu glābšanas biznesā – 2/2 daļa

Šajā svētdienā mācītājs Rufus turpināja runāt par Dieva biznesu, kas vērsts uz Dieva Valstības paplašināšanu uz šīs zemes un cilvēku glābšanu. Bībelē ir teikts, ka gudrs cilvēks iemanto dvēseles Dievam. Gudrs cilvēks investē sevi un visu, kas tam pieder, lietās, kas atnes cilvēkiem glābšanu šai pasaulē. Dievs vēlas, lai visi Viņa bērni piedalītos šai pasaules glābšanas darbā. Dievs apsola balvas visiem, kuri ņems dalību Viņa biznesā. Un, kā jau tika teikts pagājušajā dievkalpojumā, Dievs grib gūt peļņu no Sava biznesa, un konkrēti – daudz glābtu cilvēku visā pasaulē, kuri sāks sēt Dieva taisnības sēklas.

Partnerība ar Dievu dvēseļu glābšanas biznesā

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufus pieskārās ļoti svarīgai tēmai, kas saistīta ar cilvēku glābšanu. Dievam ir bizness jeb svarīgs darbs, kas vērsts uz pazudušu cilvēku meklēšanu un glābšanu caur ticību Jēzum Kristum, un viņu savienošanu ar Dieva mērķi. Bībelē teikts, ka mēs esam Dieva darba biedri Viņa darbā. Jēzus, atnākot uz zemi, darīja darbu (darbojās biznesā), kurš piederēja Debesu Tēvam:

 

„Bet Viņš tiem atbildēja: “Kam jūs esat Mani meklējuši? Vai nezinājāt, ka Man jādarbojas Sava Tēva lietās?” /Lūkas 2:49/

Pamācība lielākai Valstības ietekmei 2018. gadā. 2. daļa

Dievs mūs aicina lūkoties uz sevi (nevis uz citiem), lai nepazaudētu to, pie kā mēs esam strādājuši. Ziniet, par kalpošanas darbu ir balva no Tā Kunga. Dievs apbalvo par patiesu kalpošanu. Bet Dievs grib, lai mēs būtu pareizā garīgā stāvoklī, lai pārbaudījumu laikā mēs turpinātu dzīvot ticībā un cerībā. Mūsu dvēseļu ienaidnieks – sātans, dara visu to, kas nogalina mūsu ticību, atnes šaubas un bailes, – to dara ienaidnieks. Mums ir jācīnās un jāuzvar ienaidnieks ticībā un ar Vārdu no Tā Kunga. Tāpēc šajā gadā, Dievam ir mums konkrēti uzdevumi.

Pamācība lielākai Valstības ietekmei 2018. gadā. 1. daļa

Pēdējā, aizejošā gada svētdienas dievkalpojumā, mācītājs Rufuss runāja par to, kā mēs, kā Dieva tauta uz šīs zemes varam būt ietekmīgāki Tam Kungam. Dievam ir kaut kas liels un jauns, mums – Dieva tautai. Un iesākumā, mums ir jānotic šim jaunajam, tāpēc, ka mēs dzīvojam ticībā, ne pēc tā, ko redzam.   

Nazīrieši

Šajā svētdienā bērnu kalpošanas līdere Daina Eglīte sludināja par tēmu „Nazīrieši”. Kas ir nazīrietis? Nazīrietis – tas ir Dieva izredzēts un konkrētai kalpošanas atdalīts cilvēks.

Mūsu aicinājums – iet!

Svētdienas dievkalpojuma iesākumā mācītājs Rufus uzmundrināja draudzi, – lai mēs turpinām lūgt Dievu un uzticēties Viņam itin visā. Dievs aicina Savus bērnus, lai tie bez mitēšanās lūdz Dievu (1.Tesaloniķiešiem 5:17). Bībelē ir teikts, ka cilvēkam bez mitēšanās ir jālūdz un viņš nedrīkst pagurt.