Partnerība ar Dievu dvēseļu glābšanas biznesā

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufus pieskārās ļoti svarīgai tēmai, kas saistīta ar cilvēku glābšanu. Dievam ir bizness jeb svarīgs darbs, kas vērsts uz pazudušu cilvēku meklēšanu un glābšanu caur ticību Jēzum Kristum, un viņu savienošanu ar Dieva mērķi. Bībelē teikts, ka mēs esam Dieva darba biedri Viņa darbā. Jēzus, atnākot uz zemi, darīja darbu (darbojās biznesā), kurš piederēja Debesu Tēvam:

 

„Bet Viņš tiem atbildēja: “Kam jūs esat Mani meklējuši? Vai nezinājāt, ka Man jādarbojas Sava Tēva lietās?” /Lūkas 2:49/

Dieva mīlestības un Kristus Asiņu spēks

Šajā svētdienā mūsu draudzē kalpoja evaņģēlists no Amerikas – Ēriks Kasto. Viņš kalpo daudzās valstīs un pilsētās, sludinot par pestīšanu ticībā uz Jēzu Kristu. Ēriks Kasto uzmundrināja draudzi ar Dieva Vārdu, aicinot neatslābt savā sekošanā Dievam un turpināt kalpot Viņam. Viņš runāja par Dieva mīlestības spēku, kas mūs pasargā. Kad mēs staigājam Dieva mīlestībā, tādā veidā mēs parādam cilvēkiem mūsu Dievu.

Gudrība ražai – 2/2 daļa

Šajā svētdienā mācītājs Rufus uzmundrināja visus tos, kuri piedalījās 21 dienas gavēnī, – lai viņi gaida reālus brīnumus un Dieva iejaukšanos visa šī gada garumā. Jēzus, atrodoties gavēņa laikā tuksnesī, meklēja Tēva vaigu un gribu. Un šajā laikā nekādi īpaši brīnumi nenotika.

Gudrība ražai – 1/2 daļa

Mums visiem vajadzīga Dieva pļauja un Viņa vadība. Bet tā atnāks vien tad, kad mēs visi kopā kā draudze meklēsim Dieva klātbūtni un Viņa gudrību dzīvei. Pļauja pagodina To Kungu. Bet, lai atnāktu pļauja (raža), ir jāsagrauj garīgie šķēršļi, tiem mūsu prātā, mūsu namos ir jāsabrūk, lai Dievs tiktu pagodināts.

Dieva formula pārdabiskai pļaujai jeb Īzāka tehnoloģija

Pamatojoties uz piemēru no Īzāka dzīves, kuru Tas Kungs bija bagātīgi svētījis, mācītājs Rufus izklāstīja veiksmes noslēpumu. Dieva Vārds ir piepildīts ar Dieva gudrību, kuru Dievs grib dāvāt Saviem bērniem. Ikreiz, kad mēs pieņemam Dieva gudrību un rīkojamies saskaņā ar šo gudrību, Dievs mūsu dzīvē pauž Sevi un Savu spēku.

Gavēnis kā instruments Dieva žēlastības atbrīvošanai

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufus runāja par gavēņa un lūgšanas svarīgumu. Mācītājs sīki izskatīja situāciju, kas bija radusies Israēla tautas dzīvē un par kuru rakstīts Joēla grāmatā. Tas bija ļoti smags posta, sausuma, bada, vaimanu un ienaidnieka iebrukumu periods. Šis posts skāra visu Israēla tautu, visu nāciju. Un šai laikā Dievs vērsās pie Savas tautas sakot, ka ir izeja.

Virzīšanās uz priekšu

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufus runāja par to, cik svarīga ir pastāvīga attīstība un pastāvīga virzīšanās uz priekšu. Daudzās Rakstu vietās Dievs aicina, lai Viņa bērni neapstātos pie sasniegtā, nepierastu pie tā, kas tiem ir, bet pieaugtu, attīstītos un nestu augļus. Dievs nevēlas, ka mūsu dzīve pārvērstos nedzīvā rutīnā.

Prasme novest iesākto līdz galam

Mācītājs Rufus runāja par to, cik svarīgi ir novest iesākto lietu līdz galam. Bībelē ir teikts, ka Dievs ir mūsu ticības iesācējs un piepildītājs, Alfa un Omega, Sākums un Gals. Bībelē cilvēka dzīve bieži tiek salīdzināta ar skrējienu, ar sacīkstēm.

Dārgā dāvana no Dieva

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufus sludināja par tēmu „Dārgā dāvana no Dieva”. Katram cilvēkam patīk saņemt dāvanas. Daudziem no mums pašiem patīk dāvināt dāvanas citiem. Mēs to darām dzimšanas dienā, vārda dienā, kāzu dienā, Ziemassvētkos, Jaunajā gadā un citos īpašos svētkos. Dāvanas var atšķirties pēc to izmēra, nozīmes, cenas un to pielietošanas.

Ticības spēks, kas maina

Mācītājs Rufus runāja par to, cik svarīgi ir ticēt un attīstīt ticību Dievam un Viņa Vārdam. Pastāv dažāda izpratne par vārdu „ticība”, un tas tiek interpretēts dažādi. Bet ir svarīgi zināt, ko par ticību saka Bībele. Bībeles ticība – tā ir ticība, kas izmaina cilvēka dzīvi.