Ja tu staigāsi Dieva Vārda gaismā un prāta skaidrībā, – tu spēsi apbruņoties uzvarai pār šo pēdējo dienu ļaunuma cunami!

Miers jums, dārgie mūsu rubrikas „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam” lasītāji!Lūdzu par to, lai šī diena jūsu dzīvē tiktu piepildīta ar jaunām uzvarām no Tā Kunga.Šodien vēlos dalīties ar jums tajā, kā mēs varam staigāt uzvarā šajās pēdējās dienās. Tāpēc lūdzu jūs izlasīt 5. nodaļu no Pāvila 1. Vēstules Tesaloniķiešiem.
„Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta;
jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī.
Kad sacīs: nu ir miers un drošība, – tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt.
Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis;
jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.
Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā.
Kas guļ, tas guļ naktī, un, kas piedzeras, tas piedzeras naktī.
Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri!
Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,
kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar Viņu dzīvotu, vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši.
Tāpēc iepriecinait cits citu, kā jūs to jau tagad darāt!
Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir jūsu priekšnieki Tā Kunga draudzē un kas jūs pamāca.
Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņu darba dēļ! Savā starpā turiet mieru. Mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamācait nekārtīgos, iedrošinait bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem!
Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem.
Esiet priecīgi vienumēr,
lūdziet bez mitēšanās Dievu.
Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. Neapslāpējiet Garu,
nenicinait pravietošanu;
pārbaudait visu; kas labs, to paturiet!
Atraujaties no visa, kas ļauns.
Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs.
Brāļi, lūdziet par mums!
Sveicinait visus brāļus ar svēto skūpstu!
No Dieva puses es jums piekodinu: lasait šo vēstuli priekšā visiem brāļiem! Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums! (1.Tesaloniķiešiem 5:1-28).
Pāvils, runājot par pēdējiem laikiem, dod mums ļoti svarīgas instrukcijas, kurām Dievs nesen pievērsa manu uzmanību. Un tā kā tas iedvesmoja mani, es ar to gribu iedvesmot arī jūs.Nav nekādu šaubu par to, ka pēdējie laiki ir smagu pārbaudījumu laiki. Pēdējie laiki – tie ir aktīvas sātana darbības laiki, un laiki, kad realizējas slēptās nelikumības. Tieši par to Pāvils minēja savā vēstulē Timotejam.
„Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies. Jo tādi ir tie, kas iespiežas namos un gūsta sievas, kas apkrauti grēkiem un ko dažādas kārības vada, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas.”(2.Timotejam 3:1-7).
Bībelē ir teikts, ka šo pārbaudījumu un dziļās tumsības dēļ daudzi ticīgie atkritīs no ticības.
„Lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā: jo papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam,”(2.Tesaloniķiešien 2:3).
„Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām,”(1.Timotejam 4:1).
Ir tik skumji, ka cilvēki jau atkrīt no ticības, viņu mīlestība atdziest, viņi ļaujas kārdinājumam un aiziet no Dieva (vēsums tavās attiecībās ar Dievu – tā jau ir atkrišana).Tik ļoti gribas, lai tas nenotiktu ar kādu no jums, lai neviens no jums nenonāktu šo pēdējo laiku ļauno vēju ietekmē. Es ļoti jūs lūdzu, – ņemiet vērā šos principus, par kuriem Pāvils raksta savā Vēstulē.Lai neatkristu, vajag noturēties. Tāpēc 8. pantā Pāvils mums atklāj trīs galvenos garīgos principus, uz kuriem mums vajadzētu vērst savu uzmanību:
„Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri!”(1.Tesaloniķiešiem 5:8).
Šie principi ir mūsu galvenie aizstāvji šajā pēdējo laiku kaujā, un tie ir – ticības bruņas, mīlestība un pestīšanas cerības bruņu cepure.Mēs visos sīkumos parunāsim par šiem principiem nākamajās sarunās.Dieva Vārds priekš tevis šodien ir šāds: Ja tu staigāsi Dieva Vārda gaismā un prāta skaidrībā, – tu spēsi apbruņoties uzvarai pār šo pēdējo dienu ļaunuma cunami.Līdz rītam!

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.