Pamācība lielākai Valstības ietekmei 2018. gadā. 1. daļa

Kā mēs varam paļauties uz To Kungu?Viens no veidiem – ir paļauties uz Dieva Vārdu. Ļoti svarīgi ir mīlēt Vārdu, piepildīties ar to, dzīvot ar to un stāvēt ticībā uz šī Vārda. Tajā arī parādās mūsu paļaušanās uz To Kungu. Vēstulē Filipiešiem ir teikts, lai mēs nenoniecinām pravietojumus. Vai jūs zināt, ka patiesākais pravietojums – ir Dieva Vārds? Kad mēs paļaujamies uz To Kungu, mēs vienmēr Viņu redzam Vārdā. Pirmais, uz ko mums ir jābāzē sava rīcība, – tas ir uz Dieva Vārdu, uz to, ko Dievs par to saka.Paļauties uz To Kungu – tas arī nozīmē cīnīties uz Viņa apsolījumu pamata, kā labajam Jēzus Kristus kareivim. Tieši to arī darīja ķēniņš Hiskija – stāvēja ticībā uz Dieva Vārda un uz tā pamata cīnījās.  Ķēniņš Hiskija teica tautai, lai viņi nebaidās, tāpēc ka viņiem ir stiprākais ierocis – Dieva Vārds, un ar viņiem, un par viņiem stāv Pats Dievs. Hiskija ticēja, ka Tas, kas ir ar viņiem (Tas Kungs), ir daudz lielāks un spēcīgāks par to, kas stāvēja pret viņiem. Hiskija cīnījās ar Dieva Vārdu un Dieva apsolījumiem. Bībele teikts:
2Pētera 1:3-4 – Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un spēku. Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē…
Mēs esam kļuvuši par dievišķās dabas līdzdalībniekiem, caur dārgajiem Dieva apsolījumiem. Ja jūs gribat pierādīt savu paļaušanos uz To Kungu, tad uzdrošinieties saņemt Vārdu no Dieva un stāvēt uz šī vārda ticībā. Mēs lasām:
1 Timotejam 1:18-19 – Šo piekodinājumu es lieku tev pie sirds, mans dēls Timotej, pēc agrākiem praviešu vārdiem par tevi, lai tu cīnītos ar tiem labo cīņu savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, un tā viņu ticības laiva ir sadragāta…
Dzīves ceļā var daudz kas notikt – kuģa avārijas, vētras, problēmas, neparedzēti nepatīkami apstākļi, u.c. Bet, lai aizietu līdz finišam, ir svarīgi būt piepildītam ar Dieva Vārdu, vajag iemācīties cīnīties pamatojoties uz Dieva apsolījumiem, būt ticībā un labā sirdsapziņā. Tas ir ļoti svarīgi.Ticība, laba sirdsapziņa un cīņa pamatojoties uz Dieva apsolījumiem – tas ir tas, kā mēs Dievam parādam savu uzticēšanos Viņam, kas mums palīdz nepadoties, bet ticībā un uzvarā aiziet līdz galam savu ceļu. Mēs ticam, ka mēs aiziesim līdz finiša līnijai uzvarā, Jēzus Kristus Vārdā. Dievs palīdzēs mums to paveikt.Dievs mūs mīl. Dievam ir brīnišķīgs plāns Jaunajā gadā. Bet mums tam ir jānotic un jāizpilda sava daļa. Lai Jaunais, 2018. gads, katram no mums kļūst par auglīgu un ietekmīgu gadu. Lai ir veselība, spēks, vairojas gudrība un Dieva klātbūtne, lai Jaunajā gadā piepildītu savu Dieva aicinājumu. Lai Svētais Gars virza katru no mums, katru dienu dāvājot uzvaru no Tā Kunga.Tālāk draudze pieņēma Svēto Vakarēdienu. Bībelē teikts:
Lūkas ev. 22:14-20 – Un, kad tā stunda pienāca, tad Viņš apsēdās pie galda un apustuļi līdz ar Viņu. Un Viņš tiem sacīja: “Es esmu ļoti ilgojies šo Pashā jēru ar jums ēst, pirms Es ciešu, jo Es jums saku: Es to vairs neēdīšu, tiekāms tas piepildīsies Dieva valstībā.” Un, biķeri ņēmis, Viņš pateicās un sacīja: “Ņemiet un dalait to savā starpā! Jo Es jums saku: Es nedzeršu no vīna koka augļiem, tiekāms Dieva valstība būs nākusi.” Un, maizi ņēmis, Viņš pateicās, pārlauza to un tiem to deva, sacīdams: “Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota. To darait Mani pieminēdami!” Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena, sacīdams: “Šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs, kas par jums top izlietas.
Kad Jēzum Kristum pienāca laiks doties krustā un ciest par cilvēku grēkiem – Viņš uz to gāja ar pateicību Dievam. Jēzus noteica Tā Kunga Vakarēdienu kā piemiņas zīmi par Viņu un to, ko Viņš paveica mūsu labā.Jaunā gada priekšvakarā, dodoties ceļā, mēs skatāmies nākotnē ar pateicību Dievam. Mēs nezinām to, kas mūs sagaida, bet mēs skatāmies ar pateicību un sajūsmu, tāpēc, ka zinām To, Kurš jau ir izgājis visu ceļu, Kurš lūdz par mums, lai mēs nepadotos, bet izietu līdz galam savu ceļu,- tas ir Jēzus Kristus. Pieņemot Svēto Vakarēdienu, pateicieties Dievam par Jēzus Kristus upuri, kurā mums ir dāvāta pilnība, žēlastība un mūžīgā dzīve. Ja mēs būsim ar Jēzu, tad Viņš būs ar mums. Jēzus nekad mūs nepametīs un neatstās. Jēzus samaksāja cenu, lai mēs būtu attiecībās ar Viņu. Saskarsme ar Dievu – ir galvenais mērķis, kālab Jēzus cieta, jo saskarsmi bija iznīcinājis grēks. Pieņemot Svēto Vakarēdienu, pieņemsim arī jaunu žēlastību, lai Jaunajā gadā būtu dinamiskas attiecības ar Dievu, lai mūsu dzīve atspoguļotu Viņa dabu. Vienmēr būsim pateicīgi Jēzum par to, ko Viņš izdarīja mūsu labā – ieņēma krustā mūsu vietu, paņēma uz Sevi visus mūsu grēkus, slimības, vājības, lāstus – lai mēs būtu brīvi. Jēzus izlēja Savas asinis, lai attīrītu mūs no miesas un gara traipiem, lai mēs būtu attiecībās ar Dievu. Pateicoties Jēzus Kristus upurim, mēs tagad esam Dieva templis. Būsim pateicīgi Jēzum par to, ka Viņš aizlūdz par mums Tēva priekšā, par Jauno derību Viņa asinīs, kas runā labāk, kā Ābela asinis.Mēs pieņemam labvēlību, žēlastību un spēku, lai dotos jaunā gada ceļā. Un mēs ticam, ka Tas Kungs būs ar mums arī Jaunajā gadā, kā arī palīdzēs mums palikt uzticamiem Viņam un aicinājumam. Mēs ticam, ka Jēzus jau ir aizgājis mums pa priekšu, iztaisnojot visus līkumus, piepildot visas ielejas un sagatavojot jaunu iespēju durvis no Viņa. Mēs skatāmies Jaunajā, 2018. gadā ar cerību, ticību un paļāvību uz To Kungu. Un mēs ticam, ka tie, kuri paļaujas uz Kungu Jēzu, nepaliks kaunā, bet ieraudzīs uz šīs zemes varenu Dieva godību.

Līdzīgi raksti