Pamācība lielākai Valstības ietekmei 2018. gadā. 1. daļa

Aizmirstiet pagātnes vilšanās, zaudējumus, neveiksmes, – visu, kas šajā gadā neizdevās, un tiecieties uz jaunām lietām un virsotnēm, kuras Dievs ir jums sagatavojis Jaunajā gadā.  Atcerieties, ka jūs nevarēsiet iet uz priekšu, ja dzīvosiet pagātnē, ja neatlaidīsiet savu pagātni. Bībelē ir teikts:
Filipiešiem 3:12-16 – Nevis, ka es to jau būtu saņēmis, vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas, un, ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās; tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies.
 Pāvils saka, ka viņš aizmirst pagājušo, lai ietu uz priekšu, lai piepildītu savu aicinājumu un sasniegtu mērķus no Dieva. Lai mēs varētu piedzīvot Dievu un tiekties uz to, uz ko Viņš ir mūs aicinājis, mums ir jāiemācās atlaist to, kas jau ir pagājis.  Mēs nevaram izmainīt savu pagātni. Ja jūs turēsieties pie tā, kas nav izdevies, pie savas pagātnes, tad jūs nevarēsiet virzīties uz priekšu. Jums nav varas pār pagātni, bet ir vara pār tagadni un nākotni. Lai mēs varētu Jaunajā gadā piedzīvot Dieva svētības, mums ir jākoncentrējas uz to jauno, ko Dievs vēlas darīt. Dievs pastāvīgi visu rada jaunu. Dievā ir pastāvīga atjaunošanās. Pat pati lielākā, 2017. gada veiksme ir jāatlaiž, tāpēc, ka tā jau ir pagātne, lai varētu ieiet labākā nākotnē. Dievam svarīgāka ir mana nākotne, nekā mana pagātne. Kad Dievs jūs atrada un glāba, un jums bija nepareizo lietu bagāža, Viņš par to visu zināja, bet tas nenobiedēja Dievu, tāpēc, ka Viņš ir sagatavojis jums lielu nākotni. Sātans neieredz un baidās no jūsu nākotnes. Sātans zina, ja jūs kļūsiet par to, par ko Dievs ir jums paredzējis būt, tad jūs viņu apdraudēsiet. Tāpēc sātans pastāvīgi jums atgādina par jūsu pagātni, lai novājinātu un aizvestu jūs no pareizā ceļa, lai nozagtu jums jūsu cerību un ticību. Tāpēc Dievs saka, lai mēs aizmirstu savu pagātni un sajūsminātos par jaunām lietām no Viņa. Dievs saka, lai mēs aizmirstam to, kas nav sanācis, izdarītu secinājumus, paņemtu mācības un ietu uz priekšu. Dievs mums ir sagatavojis jauno. Mēs esam uz sliekšņa, kaut kā jauna priekšā. Dievs Saviem bērniem rada jaunu! Pravietis Jesaja raksta:
Jesajas 43:18,19- Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis! Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs.
Dievs saka, lai mēs nedomājam par pagājušo, tāpēc, ka Viņš dara jaunu. Dievs saka, vai tiešām jums negribas to zināt? Tas, kam būtu jāaizņem mūsu laiks, – ir gaidas un vēlēšanās zināt jauno no Dieva. Tam ir jākļūst par mūsu atklāsmi, kura mums palīdzēs iet uz priekšu kopsolī ar Dievu. Kā tikko mēs noticēsim un ieraudzīsim to, ka Dievam ir kaut kas jauns mums, un sāksim uz to tiekties, tad Dievs sāks darīt lielas un varenas lietas mūsu dzīvē. Bet iesākumā, mums ir jāslāpst pēc šī jaunā un jādomā par to, ka Dievs dara jaunu. Mēs lasām:
Jesajas 42:5-17-Tā saka Dievs Tas Kungs, kas radījis debesis un tās izplājis, kas cēlis zemi ar visiem tās augļiem, kas iedvesis dvašu cilvēkiem, kuri tur dzīvo, un garu tiem, kas tur mīt visās vietās. “Es, Tas Kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju un tevi iecēlu par derību tautai un par gaismu citām tautām, lai atvērtu acis akliem un atsvabinātu apcietinātos no cietuma, tos, kas sēd tumsībā. Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem. Redzi, agrākie pavēstījumi ir piepildīti, Es jums dodu jaunus, un, pirms tie piepildās, Es jums tos pasludinu.” Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, daudziniet Viņa slavu līdz pat zemes galiem, jūs jūras braucēji, baudīdami tās pilnību, jūs jūras salas un to iedzīvotāji! Lai paceļ savu balsi stepju klajumi un to pilsētas un ciemi, kur Kedars dzīvo. Lai gavilē klintskalnu iedzīvotāji, lai tie sauc no kalnu galiem! Tam Kungam lai dod godu un lai pauž Viņa slavu jūras salās! Tas Kungs nāk kā varonis, kā karavīrs Viņš uzsāk kara gaitu, Viņš liek atskanēt kara saucienam, Viņš nostājas kā varonis pret Saviem ienaidniekiem. Ilgi jo ilgi Es klusēju un valdījos, bet tagad Es kliegšu kā dzemdētāja, elsdams un pūzdams reizē. Es nopostīšu kalnus un pakalnus, viss to zaļums nokaltīs, to upes paliks par sausu zemi, un to ezeri izžūs. Es vadīšu aklus pa ceļiem, ko tie agrāk nepazina, pa tekām, kas tiem bija svešas; Es darīšu tumsību viņu acīm par gaismu un nelīdzenumu par līdzenu ceļu. To visu Es darīšu un no tā neatkāpšos. Bet jāatkāpjas un jāpaliek kaunā visiem, kas paļaujas uz elkiem, kas saka uz elka tēliem: jūs esat mūsu dievi!
Galvenā doma šajā fragmentā ir tā, ka Dievs darīs kaut ko jaunu, tāpēc mums ir jāpriecājas un jālīksmo, jādzīvo, gaidot šo jauno. Cilvēks, kurš dzīvo gaidot jauno no Dieva, noteikti priecāsies. Cilvēks, kurš neko negaida, dzīvos skumjās un neticībā.      Tādam cilvēkam nav sapratne par to, ka Dievs vēl nav pabeidzis. Dievam ir plāns manai un tavai dzīvei. Dievam ir kaut kas jauns, ko Viņš grib darīt. Tāpēc, Dievs pagarina tavu un manu dzīvi, un Viņš vēl nav pabeidzis Savu darbu mūsu dzīvē. Tāpēc, priecāsimies un līksmosim Dieva priekšā. Ja mēs skatīsimies uz Dievu un mums būs cerība uz to jauno, ko Viņš darīs, tad mēs būsim piepildīti ar prieku un spēku. Dievam ir jaunais, un šis jaunais skar arī jūs. Dievs var vienā acumirklī visu mainīt. Ļoti svarīgi ir tas, par ko jūs domājat un kam jūs veltāt savu laiku. Dievs saka, lai mēs gaidām jauno no Viņa, paliekot priekā un sajūsmā. Priecājieties un sajūsminieties par savu ticību Dievam un Viņa apsolījumiem. Dzīvojiet sajūsmas stāvoklī, dēļ ticības tam, ka Dievs visu dara jaunu. Ne vienmēr būs sakāves, ne vienmēr būs vājums, – Dievs visu dara jaunu.

Līdzīgi raksti