Mūsu ticības līmenis ir atkarīgs no mūsu spējas dzirdēt to, ko saka Dievs

 Es sveicinu katru no jums šai jaunajā dienā, kuru Dievs mums ir dāvājis. Šodien Dievs vēlas apveltīt mūs ar Savu gudrību. Viņa gudrība ir spējīga mainīt mūsu dzīves un apgaismot mūsu tumsu. Vakar mēs ar jums runājām par divām ticības dimensijām: ticības vārdu un ticības garu. Mūsu ticības līmenis ir atkarīgs no mūsu spējas dzirdēt to, ko saka Dievs. Kad mēs dzirdam Tā Kunga balsi, – tas stiprina mūs un aizvāc no mūsu dzīves jebkuru sajukumu un jucekli. Kad mēs dzirdam Tā Kunga balsi, – tas atmodina mūsos ticības garu un pārceļ mūs uz Dieva līmeni. Vērsīsimies šodien pie dažām Rakstu vietām, kurās mēs arī varēsim ieraudzīt tās priekšrocības, kas piepilda tā cilvēka dzīvi, kurš dzird Dieva balsi un pakļaujas Svētā Gara vadībai. 
„ Tā saka Tas Kungs, tavs Pestītājs, Israēla Svētais: “Es, Tas Kungs, tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību, un vedu tevi pa to ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Kaut jel tu ievērotu Manus baušļus! Tad tava labklājība būtu kā straume un tava taisnība kā jūras viļņi! Tad tavs dzimums būtu pēc daudzuma kā smiltis un tavi miesas augļi kā smilšu graudi, un viņu vārds neizzustu un netiktu iznīcināts Mana vaiga priekšā.” Izeita ārā un projām no Bābeles! Bēdziet no kaldeju zemes! Ar priecīgu balsi pasludiniet to un dariet zināmu! Lai šī vēsts aiziet līdz zemes galiem! Sludiniet: Tas Kungs ir izglābis Savu kalpu Jēkabu! Tie nebija izslāpuši, kad Viņš tos vadīja pa tuksnesi. Ūdenim Viņš viņiem lika plūst no klintīm, Viņš pāršķēla klinti, un iztecēja ūdens.” Jesajas 48:17-21.
  Šai Rakstu vietā mēs redzam, ka ļaujoties Dieva vadībai un pamācībai, mēs baudīsim lielu labklājību no Viņa savā dzīvē. Tuksnešos, caur kuriem Kungs mūs vedīs, mēs nejutīsim slāpes. Ja mēs staigāsim Viņa, un ne savus ceļus, tad Dievs parūpēsies par visu nepieciešamo. Tas ir tieši tas, ko domāja psalmu dziedātājs, rakstot: 
 „ Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr! (Sela.) Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi, kas, caur raudu ieleju staigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz, kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā.” (Psalms 85:5-8).
 Ja mēs iemācīsimies dzirdēt no Dieva un sekosim Viņa balsij, tad mums būs vairāk liecību par Dieva godību, jo Dievs zina, kā vērst par labu to, ko ienaidnieks ir nodomājis mums par ļaunu.  
„Tā saka Tas Kungs uz Kīru, Savu svaidīto: “Kīru Es satvēru pie viņa labās rokas, lai pakļautu tautas viņa priekšā, lai noraisītu ķēniņiem no viņu gurniem zobenu saites, lai atvērtu durvis viņa priekšā un lai vārti viņa priekšā nepaliktu aizslēgti. Es iešu tavā priekšā un līdzināšu nelīdzenās tekas, Es satriekšu vara durvis un salauzīšu dzelzs aizšaujamos. Es nodošu tev tumsā paglabātās mantas un paslēptos dārgumus, lai tu atzīsti, ka Es esmu Tas Kungs, Israēla Dievs, kas tevi saucis tavā vārdā.” Jesajas 45:1-3.
              Kad mēs dzirdam Dieva teikto, tad: –          Kad mēs dzirdam no Dieva, tad Viņš dod mums spēku un svaidījumu. –          Viņš iet mūsu priekšā, lai nolīdzinātu kalnus, satriektu vara durvis un salauztu dzels aizšaujamos. Pat ja mēs rīkojamies saskaņā ar Dieva vārdu, mēs noteikti satiksimies ar kalniem savā dzīvē. Taču, neskatoties uz to, Dievs ies mūsu priekšā, lai nolīdzinātu šos kalnus. Vai atceraties gadījumu ar Pēteri? Pēteris rīkojās Svētā Gara vadīts, bet, tai pat laikā, viņš nonāca aiz restēm, iekalts važās. Bet Dievs izveda viņu no turienes. Vara durvis pašas atvērās Pētera priekšā, važas pašas nokrita, jo Dievs iejaucās šajā situācijā. 
„ Un redzi, Tā Kunga eņģelis piestājās un gaisma apspīdēja cietuma istabu; viņš pieskārās Pētera sāniem un to modināja, sacīdams: “Celies ātri augšā!” Un važas nokrita no viņa rokām. Eņģelis viņam sacīja: “Apjozies un apauj kājas!” Viņš tā darīja. Un tas turpināja: “Apvelc savas drēbes un seko man!” Viņš iznācis tam sekoja un nezināja, ka notikums ar eņģeli ir īstenība, bet viņam šķita, ka redz parādību. Izgājuši caur pirmo un otru sardzi, viņi nonāca pie dzelzs vārtiem, kas iet uz pilsētu; tie viņiem paši no sevis atvērās; izgājuši viņi nostaigāja vienu ielu, un tūdaļ eņģelis no viņa atstājās. Pēteris atjēdzies sacīja: “Tagad es tiešām zinu, ka Tas Kungs sūtījis Savu eņģeli un izpestījis mani no Hēroda rokas un visiem jūdu draudiem.” (Apustuļu darbi 12:7-11).
 –                    Dieva nodrošinājums būs acīmredzams tā cilvēka dzīvē, kurš dzird un vadās no Dieva balss. Būs dažādas vajadzības, bet tevī būs miers un pārliecība, jo tu zini, ka rīkojies saskaņā ar Tā Kunga balsi. Iespējams tev nāksies daudz lūgties un vingrināt savu ticību, bet tavas vajadzības tiks piepildītas. Uguns nāca pār altāri, un sākās lietus pēc pravieša Elijas vārda, lai gan, neskatoties uz to, viņam nācās par to lūgt Dievam septiņas reizes. Tieši tāpēc, ka Elija rīkojās saskaņā ar Tā Kunga vārdu, – atnāca vajadzīgā atbilde. Es runāju par šo tēmu tik ilgi un sīki tālab, ka es ticu, ka tad, ja jūs sāksiet nopietni meklēt To Kungu un lūgt par to, lai Viņš iemāca jums dzirdēt Viņa balsi un pakļauties Viņa Gara vadībai, – jūsu dzīve var kardināli mainīties.  Tas Kungs lai jūs svētī! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.