Dievkalpojumu pārskats

Garīgais apbruņojums Valstības ietekmei. 3.daļa.

Mums ir jāieņem tā vieta, kurā Dievs mūs ir nosēdinājis. Ko praktiski nozīmē labi un pareizi APSĒSTIES? Labi apsēsties – tas nozīmē nomierināties un noņemt spriedzi kājām, ieiet mierā. Ja jūs atrodaties baiļu un trauksmes stāvoklī, tad jūs jau esat uzvarēti pirms cīņas. Jums jābūt mierīgiem tās patiesības dēļ, kuru Dievs ir atklājis. Jums jāatrodas pilnīgā mierā, apzinoties to, ka, pateicoties savai po zīcijai Kristū,  jūs atrodaties augstāk par visu notiekošo. Jūs atrodaties tajā darbā, ko Jēzus jau ir izdarījis. Pareizi sēdēt- tas nozīmē balstīties uz patiesību, kura jums ir atklājusies, kura jums dod mieru un pamudinājumu iet uz priekšu un neapstāties. Mēs lasām:

Efez.2:4-7 – Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis,  arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti! Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar Viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs,  lai nākamajos laikmetos Kristū Jēzū mums parādītu Savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību.

Dievs iemīlēja mūs, parādot mums milzīgu žēlastību- augšāmcēlis mūs kopā ar Kristu un Viņā nosēdinājis mūs debesīs. Ienaidnieks vēlas, lai mēs domātu, ka tā vienkārši  ir parasta informācija. Taču šīs patiesības atklāsme mūs var padarīt par uzvarētājiem. Šo atšķirību starp ticīgajiem, kuriem ir tikai zināšanas un tiem, kuriem ir patiesības atklāsme, var redzēt grūtos brīžos, pārbaudījumu dienās, kad atklāsmes cilvēks paliks mierā, bet zināšanu cilvēks būs panikā. Atklāsme, ka mēs kopā ar Kristu esam nosēdināti debesīs, mums palīdz būt mierīgiem. Dievs ir manī, un es esmu Viņā! Es dzīvoju tāpēc, ka esmu Jēzū Krīstū, un Viņš ir dzīvs. Mums pastāvīgi jāuztur sevi ar šīm patiesībām, lai nekļūtu vāji.

Ko nozīmē zināt vietu, ko Dievs mums ir sagatavojis? Tas nozīmē ieiet mierā caur ticību Jēzus Kristus pabeigtajiem darbiem.

Paskatieties uz mazu bērnu – vispirms viņš iemācās sēdēt un tikai tad staigāt, nevis otrādi. Tāpat notiek arī garīgajā sfērā ,- vispirms mums ir jāapsēžas un jāiesakņojas ticībā tam, ko Jēzus jau ir paveicis. Ir svarīgi iesakņoties un nostiprināties tajā Dieva patiesībā, ko Jēzus manis dēļ ir izdarījis. Sēdiet Kristū, sēdiet stingri un ar pārliecību, tad neviena vētra jums nekaitēs. Ja mēs nesaprotam šo patiesību, tad mēs velti tērējam savus spēkus un ātri nogurstam. Mums nav jāpaļaujas uz saviem spēkiem, bet gan uz Viņa spēku. Dievs vēlas, lai mēs atrastos mierā, jo mums ir ticība Jēzus paveiktajiem darbiem.

Atcerēsimies Bībelē aprakstīto stāstu par Jošafatu. Pret viņu un viņa tautu uzbruka milzīga ienaidnieku armija, kurai bija skaitlisks pārsvars. Un, dabīgi, Jošafata pirmā reakcija bija bailes. Taču uzreiz tika pieņemts pareizs lēmums- visiem sapulcēties Dieva priekšā un gavēt, saucot pēc palīdzības.

2Laiku 20:10-17 – Un nu, redzi, Amona bērni un Moābs, un Seīra kalnu iedzīvotāji, kuru zemei Tu neļāvi Israēlam cauri iet, kad viņi nāca no Ēģiptes, un viņi tad arī turējās no tiem tālu nost un tos neiznīcināja, redzi, tie nu mums to atmaksā, nākdami mūs izdzīt no Tava īpašuma, kuru Tu mums esi nodevis par mantojumu. Ak, mūsu Dievs! Vai Tu negribi viņu vidū tiesu spriest? Jo mums nav spēka pret šo tik lielo pulku, kas nāk pret mums, un mēs nezinām, ko lai darām, bet uz Tevi mēs paceļam savas acis.” Un tā viss Jūda bija nostājies Tā Kunga priekšā, arī viņu mazie bērni, viņu sievas un viņu dēli. Tad Tā Kunga Gars nāca draudzes vidū pār Jahaziēlu, Zaharjas dēlu, tas bija Benajas dēls, tas Jehēla dēls, tas levīta Matanjas dēls no Asafa pēcnācējiem, un viņš sacīja: “Uzmanaities, viss Jūda un visi Jeruzālemes iedzīvotāji, un tu, ķēniņ Jošafāt! Tā saka Tas Kungs uz jums: nebīstieties un neļaujieties samulsināties šī lielā pulka priekšā, jo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš!  Izejiet rīt tiem pretī, jo, redzi, tie nāks augšā uz Cīcas augstieni, un jūs viņus sastapsit ielejas galā šaipus Jeruēlas tuksneša. Un šinī kaujā jums pašiem nebūs jākaujas: esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet, kā Tas Kungs jūs, Jūda, un tevi, Jeruzāleme, izglābs! Nebīstieties un neesiet apmulsuši, dodieties rītdien viņiem uzbrukumā pretī, jo Tas Kungs būs ar jums!”

Similar Posts