Kristīgās dzīves skrējiens. 2.daļa.

Mūsu garīgā skrējiena ceturtais elements – pacietība un elastība, izturība, pastāvība. Mēs lasām:
Ebrejiem 12:1 – Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas.
  
Ebrejiem 10:35-39 –  Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. “Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet Mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, Manai dvēselei nav labs prāts.” Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību.
 
Mateja ev. 10:22 – Un jūs būsit visu ienīsti Mana Vārda dēļ. Bet, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.
Šajās rakstu vietās mēs redzam, ka tie, kuri aizskries līdz galam, saņems balvu. Daudzi cilvēki savu ceļu iesāka labi, bet ne visi aiziet līdz galam. Lai Dievs mums palīdz aiziet līdz galam, uzvarot visas grūtības. Kad tiek runāts par izturību, Dievs mums saka, ka mūsu ceļā būs grūtības, problēmas, izaicinājumi. Mums nevajag sevi mānīt – kristīgais skrējiens nebūs viegls. Jēzus teica, ka pasaulē mums būs bēdas, bet mums jābūt stipriem, tāpēc, ka Jēzus pasauli ir uzvarējis. Mūsu ceļā būs bēdas, bet tas nav briesmīgi, jo Kristū mēs to varam uzvarēt, ja būsim izturīgi un pacietīgi. Daudzi cilvēki dēļ tā, ka nesaņem ātru rezultātu, pusceļā padodas. Izturība nebēg, kad ir grūti.  Esiet savā vietā no Dieva, dariet to, ko Dievs ir jums uzticējis. Lai savu ceļu noskrietu līdz galam, mums ir jābūt izturīgiem. Mēs lasām:
Ebrejiem 12:1 – Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas.
 Mūsu garīgā skrējiena piektais elements – skriet un pabeigt savu ceļu. Katram ir savs ceļš no Dieva. Skrieniet pa savu celiņu, citā neieskrienot. Ir konkrētas lietas, kuras Dievs ir uzticējis tieši jums izdarīt. Pārliecinieties, ka jūs darāt to, ko grib Dievs. Nesacentieties ar citiem, tāpēc, ka mēs kopā ceļam Dievam. Mums katram ir vieta no Dieva. Mēs neesam viens otram par traucēkli. Bet, ja jūs nedarāt savu daļu, tad tas atstāj ietekmi uz citiem cilvēkiem.Mācītājs Rufuss uzrunāja vecāka gadagājuma cilvēkus un teica, ka viņi ir ļoti svarīgi cilvēki Dieva namā. Uzdevums no Dieva vecāka gadagājuma cilvēkiem ir – nodot savu gudrību jaunajai paaudzei, nodot stafeti jaunajai paaudzei un izdarīt to pareizi. Katram no mums ir atbildība Dieva priekšā.Mūsu garīgā skrējiena sestais elements – skatieties uz Jēzu, kā uz mūsu ticības Iesācēju un Piepildītāju.  Jēzus ir mūsu Treneris, mūsu Modelis, Piemērs, kam līdzināties.
Ebrejiem 12:2 – un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas Viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai.
 Ir jāmācās no Jēzus, jāskatās uz Viņu, lai mēs nepagurtu un nenoietu no pareizā ceļa. Ja jūs pārtrauksiet skatīties uz Jēzu, tad jūs ātri noiesiet no distances un pagursiet. Nesekojiet cilvēkam, bet Jēzum. Cilvēks var būt jums piemērs tikai tad, kad viņš seko Kristum. Dievs strādā caur cilvēkiem, kuriem Viņš dod žēlastību tam, lai mēs viens otram palīdzētu. Mūsu dzīvē ir cilvēki, kurus Dievs ir nolicis kā pamācītājus, garīgos tēvus, no kuriem mēs varam ņemt piemēru un mācīties.Iesim cienīgi pa savu ceļu, kuru Dievs ir mums katram sagatavojis. Skatīsimies uz ticības varoņiem, lai mēs varētu uzticīgi paveikt savu aicinājumu. Vērosim to, kādas ir mūsu garīgās drēbes – attīstīsim Dievam tīkamus ieradumus un atbrīvosimies no visa tā, kas mums traucē sekot Dievam. Darīsim savu daļu, paļaujoties uz to, ka Dievs Savējo izdarīs. Attīstīsim sevī pacietību un izturību, lai pabeigtu to, ko Tas Kungs mums katram ir uzticējis. Skriesim un pabeigsim savu ceļu, skatoties uz Jēzu – mūsu ticības Iesācēju un Piepildītāju. Tādus cilvēkus Dievs sagaidīs pie finiša līnijas un apbalvos. Būsim valstības ietekmes cilvēki, mūsu Kungam un Glābējam Jēzum Kristum.

Līdzīgi raksti