Dievkalpojumu pārskats

Kristīgās dzīves skrējiens. 3. daļa.

Pāvils saka:

Romiešiem 1:1 – Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju.

 

Šajā fragmentā mēs redzam trīs aicinājuma veidus – kopējo, individuālo un īpašo aicinājumu. Pāvils par sevi teica:

2 Timotejam 1:11 – …tālab es esmu iecelts par vēstnesi, apustuli un mācītāju.

Pirmkārt, Pāvils bija Jēzus Kristus kalps, aicināts par apustuli un Evaņģēlija sludinātāju.

Mūsu kopējais aicinājums – būt par Jēzus Kristus vergiem, turklāt par brīvprātīgiem vergiem. Visi, kas bija vergi, pēc tikšanās ar Jēzu kļuva Viņā brīvi; bet tie, kuri bija brīvi, brīvprātīgi atdeva savu dzīvi Jēzum, un bija gatavi brīvprātīgi darīt to, ko Viņš teiks. Verga pozīcija – ir pozīcija darīt visu, ko kungs saka darīt.

Svarīgi saprast, ka ceļā uz savu īpašo aicinājumu mums ir jābūt atvērtiem un gataviem darīt visu, ko Dievs mums teiks. Tas ir viens no procesiem, kurš palīdz cilvēkam atklāt savu īpašo aicinājumu. Šajā procesā mēs uzzinām to, kas mums vislabāk sanāk, to, ko mums visvairāk patīk darīt. Vergs neko nenoniecina, tāpēc dara visu, ko Dievs viņam saka.

Kopējā Pāvila pozīcija – Jēzus Kristus vergs.

Individuālais Pāvila aicinājums – būt par apustuli un Dieva sludinātāju. Ne visi ir aicināti būt par apustuļiem un mācekļiem.

Īpašais Pāvila aicinājums – būt par apustuli un kalpotāju pagāniem.

Mums ir sevi vairāk jāiegulda tajā, kur atrodas mūsu aicinājums. Bet tajā pašā laikā, mums ir jābūt gataviem ieguldīt sevi tur, uz ko Dievs mūs aicinās.

Mēs zinām no Bībeles, ka Pēteris un Pāvils bija apustuļi. Bet starp viņiem bija atšķirība – Pēteris bija apustulis ebrejiem, bet Pāvils – pagāniem.

Lasot Bībeli, mēs redzam, ka Pāvils esot ebrejs, mīlēja savu ebreju tautu un gribēja viņiem kalpot. Bet katru reizi, kad viņš centās kalpot ebrejiem, viņam īpaši nekas nesanāca. Kad Pāvils kalpoja pagāniem, tur viņiem bija rezultāti un augļi Dievam.

Ja jūs vēl nezināt savu aicinājumu, tad pasakāt, ko jūs darāt, lai uzzinātu par to? Mūsu draudzē ir pietiekoši daudz materiāla (audio, video), kuri var jums palīdzēt atklāt savu aicinājumu.

Katram no mums ir jāatklāj savs aicinājums no Dieva un jāpilda tas. Lūdziet to Dievam, lai Viņš atklāj jūsu dāvanas un aicinājumu. Mēs viens otram varam tajā palīdzēt. Cilvēki, kuri mūs labi pazīst, var mums palīdzēt ieraudzīt dāvanas un stiprās puses. Nav neviens cilvēks, kuram nebūtu dāvana no Dieva. Šajā jautājumā neviens nav no Dieva apdalīts.

Viens no galvenajiem lēmumiem, kurš mums būtu jāpieņem – ir lēmums, būt par Jēzus Kristus vergu, lēmums, ar mums dotajām dāvanām brīvprātīgi kalpot Dievam.

Pateicība Dievam, ka Viņš mums sūta Savu Vārdu, kurš mums palīdz dzīvot Dievam tīkamu dzīvi un pabeigt savu skrējienu. Dievs mums ir devis visu nepieciešamo tam, lai mēs varētu piepildīt savu aicinājumu, aiziet līdz galam un saņemt balvu no Viņa. Lai Dievs katram no mums palīdz skatīties uz sevi un cilvēkiem ar Viņa acīm. Lai Dievs mūs katru maina iekšēji, lai mēs varētu iepazīt Viņa labo, tīkamo un pilnīgo gribu mūsu dzīvei. Lai šis vārds kļūst par instrumentu, kurš mūs pamudinās skriet un nepiekust, atklāt sevi un Dieva gribu, pildīt savu aicinājumu un pagodināt mūsu Kungu Jēzu. Dievs mums dāvāja Savu svaidījumu, kurš no iekšienes mūs nepārtraukti māca.   Dievs mūs nekad neatstāj, bet palīdz iet uz priekšu.  Lai Dievs mums katram palīdz izdarīt to, kas Viņam ir tīkami, to, kas pagodina Viņa Vārdu un to, kas paliks pēc mums.

Similar Posts