Dievkalpojumu pārskats

Kristīgās dzīves skrējiens. 3. daļa.

Tālāk pieņēmām Svēto Vakarēdienu.

Ja mēs Svēto Vakarēdienu salīdzinām ar fizisko ēdienu, tad mēs varam ieraudzīt dažas paralēles. Kad mēs piekūstam, zaudējam spēku, tad mums ir vajadzīgs ēdiens, kurš mūs var stiprināt un palīdzēt atkal iet. Kad mūsu telefoni ir izlādējušies, mēs tos pieslēdzam pie elektrības un lādējam. Katru reizi, kad jūs to darāt, atcerieties, ka arī jums ir vajadzīgs pastāvīgs pieslēgums debesu spēkam. Mēs atbildīgi sekojam līdzi telefona uzlādes līmenim, bet vēl vairāk mums vajadzētu sekot mūsu saiknei ar Dievu, mūsu līmenim attiecībās ar Viņu.

Tā Kunga Vakarēdiens – ir viens no līdzekļiem, kas mums palīdz apstāties un paskatīties uz to, ko Jēzus ir darījis mūsu labā, paskatīties uz to cenu, kuru Viņš ir samaksājis par mūsu glābšanu un atpirkšanu. Tas mums palīdz neatgriezties tajā, par ko Jēzus ar Savām Asinīm un dzīvību jau ir samaksājis – palīdz neatgriezties pie slimībām, lāstiem, garīgā remdenuma, u.c. Ir jāatceras un pastāvīgi sev jāatgādina par to, ka Jēzus jau to visu ir paņēmis un par visu ir samaksājis. Jēzus mums ir dāvājis dzīvību un dzīvi pārpilnībā. Vakarēdiena laiks – tas ir laiks pielūgsmei un pateicībai Dievam, tas ir laiks ticībai, savas dzīves veltīšanai Viņam. Pateicieties Dievam par to, ko Viņš jau ir izdarījis. Jēzus Kristus Asinis – tas ir Dieva attīrošais spēks. Bībele saka, ka tad, kad mēs dzīvojam gaismā, mums ir sadraudzība ar Viņu, un Jēzus Kristus Asinis mūs šķīsta (1 Jāņa vēst.1:7). Vēl bez tā, Jēzus Kristus Asinis liecina par Dieva žēlastību.        Ja Ābela asinis kliedza par atriebību, par taisnīgumu, tad Jēzus Asinis saka: „Žēlastība! Piedošana! Attīrīšana! Aizsardzība!” Mums ir Jēzus Asinis, kas mūs attīra un aizsargā.    Pateicoties Jēzus upurim, mēs esam pilnībā dziedināti – garā, dvēselē un miesā, mēs esam atpirkti no lāsta likuma. Visi dzimtas lāsti, mantotās slimības – tas viss ir sagrauts, ticot Jēzus Kristus Vārdam. Mēs varam apstāties un koncentrēties uz Jēzu. Bībelē teikts par to, ka tas, kurš baudīs Jēzus miesu un dzers Viņa Asinis, tam būs mūžīgā dzīvība (Jāņa ev. 6:54).

Pateicība Dievam par iespēju pieskarties Viņa miesai un dzert Viņa Asinis, piedalīties Vakarēdienā. To, ko izdarīja Jēzus – ir uz mūžīgiem laikiem. Ar mūsu ticības starpniecību Viņam, un to, ko Viņš ir mūsu labā izdarījis, mēs varam būt dalībnieki un ēst pie viena galda ar Jēzu. Pateicība Dievam par visām priekšrocībām un svētībām, kuras mums ir kļuvušas pieejamas caur Jēzus Kristus upuri krustā. Ar Vakarēdiena starpniecību mēs pieņemam spēku, aizsardzību, dziedināšanu un ziedojam sevi Jēzum, mūsu Kungam. Uz mūžīgiem laikiem mēs piederam mūsu Kungam Jēzum.

Paldies Jēzum par to, ka Viņš uzvarēja cilvēku dvēseļu ienaidnieku, tāpēc šodien mēs varam staigāt šajā uzvarā. Tas, ko dara Dievs – tas ir uz mūžīgiem laikiem! Lai Dievs mums katram dāvā gudrības un atklāsmes garu, lai šī vēstījuma patiesība no Dieva iesakņotos mūsu sirdī un kļūtu par mūsu nesatricināmu pārliecību. Lai Dievs mums katram palīdz pagodināt Viņu uz zemes, kalpojot ar tām dāvanām, kuras Viņš mums ir dāvājis.

Similar Posts