Dievkalpojumu pārskats

Garīgais apbruņojums Valstības ietekmei. 1.daļa.

  • Mums, kā stiprākajiem, nav jāieņem aizsardzības pozīcija, bet mums ir jāuzbrūk ienaidniekam.

Lai uzbruktu ienaidniekam, mums ir jāpārliecinās, ka mēs esam stiprākie. Lasām:

Efeziešiem 2:6 – …līdz ar Viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs.

Jēzus ir nosēdināts blakus Tēvam debesīs, un mēs esam augšāmcelti un nosēdināti kopā ar Viņu. Kad mēs saprotam, ka esam nosēdināti ar Jēzu debesīs, tad saprotam, ka esam stiprāki par ienaidnieku. To zinot, draudzei ir jāieņem uzbrūkoša pozīcija, nevis jāstāv malā un jāskatās uz to ļaunumu, kas notiek pasaulē. Mēs nevaram vienkārši skatīties uz to, kā velns paplašina savu ietekmes teritoriju uz zemes. Mums ir jāuzbrūk un jāatņem velnam tas, ko viņš ir nozadzis un kas viņam nepieder.

Kad mēs lūdzam par cilvēku pestīšanu, tai ir jābūt spēcīgai un pat agresīvai lūgšnai, kas izārda ienaidnieka spēku, kura dēļ cilvēki nevar sadzirdēt Evaņģēliju un pieņemt Viņa glābšanu. Mums ir jālūdz par cilvēku glābšanu katru dienu, ne tikai svētdienās. Lūdziet par to individuāli, savā fiziskajā ģimenē un savā garīgajā ģimenē. Nedrīkst tikt lūgts ķeksīša pēc, bet ir jālūdz ar uzbrūkošu attieksmi, apzinoties savas pozīcijas Kristū. Mums ir jāizmanto Dieva dotās iespējas, lai sludinātu Evaņģēliju katru dienu. Mēs lasām:

Mateja 10:16 – Redzi, Es jūs sūtu kā avis vilku starpā; tāpēc esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži.

Lai sludinātu Evaņģēliju, ir vajadzīga gudrība. Bet Bībele saka, kam nepietiek gudrības, lai lūdz to no Dieva, un Dievs to dod. Daudzi cilvēki sludina Evaņģēliju ar savu dzīvi. Mēs katrs sludinām Evaņģēliju atšķirīgā veidā. Pats galvenais, darīt to.

Jēzus deva mācekļiem varu. Vara – tas nav spēks, bet atļauja izmantot vai pārstāvēt To, Kurš devis šo varu. Tam, Kurš dod varu, ir spēks. Jēzus Vārdam ir spēks. Kad Jēzus mums dod tiesības izmantot Viņa Vārdu, vienlaicīgi Viņš dod mums varu dziedināt, atbrīvot utt. Bībelē ir teikts:

Mateja 10: 1; 5-10 – Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības…  Šos divpadsmit Jēzus izsūtīja, tiem pavēlēja un sacīja: “Nenoeita uz pagānu ceļu un neeita samariešu pilsētā. Bet eita labāk pie Israēla cilts pazudušām avīm. Bet ejot sludiniet un sakait: Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Jums nebūs iegādāties nedz zeltu, nedz sudrabu, nedz varu savās jostās, nedz ceļasomu, nedz divi svārkus, nedz kurpes, nedz nūju, jo strādniekam sava barība pienākas.

Similar Posts