Kas ir Girgazieši? 1 daļa

Tāda cilvēka lūgšanas, kuram ir Dieva atziņa, būs piepildītas ar ticību un spēku, viņa apliecināšana pamatosies uz Dieva patiesību. Tāds cilvēks ir Dieva dzīvības nesējs un izplatītājs. Mēs nākam uz Dieva Namu tāpēc, ka mīlam Dievu un Viņa patiesību, tāpēc, ka tiecamies dzīvot Dievam tīkami, vēlamies mainīties no Dieva Gara un Viņa Vārda atklāsmes.

Lasīt

Kas ir Ferisieši? (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Daudzās Bībeles Rakstu vietās mēs lasām par to, ka Dievs brīdināja Savu tautu par septiņām tautām, ar kurām tiem nāksies cīnīties, lai viņi varētu iekarot to Apsolīto zemi, kuru Viņš tiem ir sagatavojis. Un mums tas kalpo par prototipu tam, ko mums nāksies darīt garīgā līmenī, lai arī mēs iekarotu savu zemi Tam Kungam. Jozuas grāmatā ir teikts:

Lasīt

Kas ir Hīvieši? Giganti tavā zemē 3 daļa (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Mēs nedrīkstam pierast pie Dieva Vārda, nedrīkstam izturēties pret Vārdu kā pret kaut ko ierastu. Daudzu ticīgo problēma ir tā, ka, tā kā savas dzīves laikā tie ir dzirdējuši tik daudz svētrunu, tad nekas no dzirdētā vairs neatstāj uz viņiem nekādu iespaidu, jo tiem šķiet, ka viņi jau visu zina. Tas ir ļoti bīstami – daudzo zināšanu dēļ nievājoši izturēties pret Dieva Vārdu. Dievs, sūtot Savu Vārdu, nerunā uz mūsu prātu, bet runā uz mūsu sirdi, jo..

Lasīt

Milži tavā zemē (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Svētdien mācītājs Rufus sludināja par tēmu: „Milži tavā zemē”. Jau vairākus mēnešus pēc kārtas Dievs runā uz mums par to, lai iekarojam zemi priekš Viņa. Dievam zeme ir ļoti svarīga. Viņš seko tam, kas notiek uz zemes. Bībelē ir teikts:

Debesu debesis pieder Tam Kungam, bet zemi Viņš deva cilvēku bērniem.

Dievs radīja zemi, lai uz tās dzīvotu Viņa bērni, dzīvotu lēnprātīgi cilvēki. Bībelē teikts, ka lēnprātīgie iemantos zemi (Ps.37:11). Lēnprātīgie – tie ir cilvēki, kuri dzīvo harmonijā ar

Lasīt

Zemes iekarošana caur ticību (Isaiah Baiyekusi)

Šo svētdien sludināja Jesaja (Isaiah Baiyekusi).

Jesaja visiem atgādināja, ka no šā gada sākuma Dievs pastāvīgi runā par to, ka mums jāiekaro zeme, kuru

Viņš priekš mums ir sagatavojis. Un Dievs māca mums, kā mēs to varēsim izdarīt. No mācītāja Rufusa

un pravieša Dāvida svētrunām mēs dzirdējām, ka, visupirms mums vajag uzcelt savu priesterību Dieva

priekšā, – jo tas ir pamats mūsu ikdienas kalpošanai Dievam. Mums jāsaprot arī tas, ka esam ne tikai

priesteri, bet arī ķēniņi, kuriem jāprezentē Dieva Valstība šai pasaulei.

Lasīt

Izmanto savus talantus kalpošanai Dieva Namā (Mācītājs Rufus Adžiboije)

Mācītājs Rufus svētdienas dievkalpojumu sāka ar atgādinājumu par to, cik svarīgi ir sagatavot savu sirdi pirms nākšanas uz Dieva Namu. Ir svarīgi noskaņot sevi vairāk uz klausīšanos Dievā, nekā uz ziedošanos. Par to ir teikts grāmatā Salamans mācītāja:
„Uzmani savu kāju, kad tu ej Dieva namā, jo nākt un klausīties ir patiešām kaut kas labāks, nekā kad neprašas nes savus upurus; viņi jau patiesībā nezina neko citu kā vienīgi ļaunu darīt.” (Salam. mācītājs 4:17).

Lasīt

Dieva Nama celtniecība uz zemes (Dāvids Klemetsons)

Šajā svētdienā draudzē sludināja pravietis Dāvids Klemetsons. Viņš uzsvēra to, cik svarīgi ir Dieva bērniem pazīt Dieva sirdi un zināt to, ko Dievs šajā laikā vēlas darīt, kas Viņam ir svarīgi. Bībelē ir teikts:

«Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: “Mans Dēls tu esi, Es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi Man, tad Es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību ” (Ps. 2:7-8).

Lasīt

Topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā (Evaņģēlists Ēriks Kasto)

Šajā svētdienā draudzē kalpoja evaņģēlists no Amerikas — Ēriks Kasto. Viņš kalpo daudzās pilsētās un valstīs, sludinot vēsti par pestīšanu caur ticību Jēzum Kristum. Mācītājs Ēriks uzmundrināja draudzi ar Dieva Vārdu, aicinādams nepagurt sekošanā Dievam un turpināt kalpot Viņam. Dievs vēlās vest mūs no spēka spēkā, no slavas slavā, no ticības ticībā. Par to daudzkārt ir teikts Bībelē.

Lasīt